Zaštita od električne struje - zaštitno uzemljenje

Zaštita od električne struje - zaštitno uzemljenje

Zaštitno uzemljenje provodi se kao mjera zaštite od previsokog dodirnog napona a izvodi se tako što se metalni dijelovi električnih uređaja koji ne pripadaju strujnom krugu, vidljivo spoje na poseban uzemljivač.

U slučaju kvara odnosno spoja vidljivog dijela sa kućišta električnog uređaja, strujni krug se zatvara preko uzemljivača, čiji otpor mora biti malen da sigurno omogući proticanje odgovarajuće jačine struje kod koje će osigurač prekinuti strujni krug. Za vrijeme dok osigurač ne prekine strujni krug, na kućištu električnih uređaja pojavljuje se napon dodira, koji ne smije biti veći od 65 V ( ili 50 V za EU, u zavisnosti  od lokalnih propisa).

 

Opasnosti od električne struje

S obzirom da je električna struja opasna po čovječiji organizam ako čovjek postane dio zatvorenog strujnog kruga, odnosno ako struja protiče kroz ljudski oraganizam, i široku upotrebu električne struje, onda se zna da je ovdje potrebno primjeniti i posebne mjere zaštite na radu.

Prolaskom električne struje kroz ljudski organizam, električna struja izaziva:

-  nadražaj na koži odnosno elektriziranje,

-  utiče na nervni sistem, posljedica ovoga su oduzetost, smetnje u govoru, sluhu i ravnoteži, blokiranje refleksa i dr.,

-  izaziva grčenje mišića,

-  opekotine i

-  smrt.

 

Koliko će štetno dejstvo električne struje biti na ljudski organizam zavisi od faktora kao što su: put proticanja električne struje kroz tijelo, jačina struje, frekvencija električne struje, vrijeme proticanja kroz tijelo.