RF radijacija - nevidljiva opasnost

RF radijacija predstavlja radijaciju nastalu emitovanjem radio talasa. Radi se o nejonizirajućoj vrsti radijacije.Dakle radi se o tome da se informacije prenose bežično putem antenskih predajnika. Primjeri mogu biti odašiljači televizijskog, radio, mobilnog ili internet signala. Obično ih viđamo na krovovima zgrada, brdima i drugim visokim objektima. Obično su vidljivi, mada postoje i predajnici koji su skriveni ili koji su uslovno rečeno kamuflirani pa ih je teško uočiti. Svjedoci smo da je ovih antena sve više oko nas. Da li one predstavljaju kakav rizik? Rizik postoji i njemu su najviše izloženi radnici ili ljudi koji rade ili borave u blizini ovih predajnika. Zdravstveni problemi mogu biti u vidu pregrijanosti tijela, rumenila, opekotina. Probleme mogi imati i ljudi sa ugrađenim pejsmejkerom. Postoji i zabrinutost o mogućim ne termalnim efektima na organizam poput oštećenja nervnog sistema i psihičkih povreda.

Riziku su najviše izloženi radnici na krovovima, zatim ljudi koji dolaze u blizinu ovih predajnika. Rizik je još opasniji jer količina radijacije predajnika može varirati.

Preporuke su da se kod radova na ovakvim mjestima prate oznake, vizuelno pregleda prostor, pročitati sve bitne informacije, konsultovati se sa vlasnikom antene, po mogućnosti isključiti napajanje anteni dok traju radovi u blizini iste, držati distancu i to po preporukama od 1,8 do 3 m od predajnika u zavisnosti od vrste predajnika ovo treba provjeriti sa vlasnikom.

 

Izvor: www.cpwr.com