Uputa za siguran rad sa građevinskim mašinama

Prije postavljanja građevinskih mašina na mjesto rada potrebno je izvršiti kontrolu stabilnosti terena na kome će se mašina nalaziti.

Prije puštanja mašine u rad mora se izvršiti kontrola ispravnosti iste.

- Podmazivanje gradjevinskih mašina može se vršiti samo onda kada mašina miruje, ako na drugi način nije propisano.

- Rukovanje, upravljanje i rad sa građevinskim mašinama dozvoljeno je samo radnicima koji posjeduju odgovarajuću kvalifikaciju, odnosno koji su stručni, ovlašteni i obučeni za rad sa tim mašinama. Neposredni rukovodilac ne smije rasporediti radnika da radi na nekoj mašini ukoliko radnik ne ispunjava prijedviđene uslove u stručnom i zdravstvenom pogledu.

- Kvalifikovan i obučen radnik koji je zadužen za rukovanje ili upravljanje mašinom ne smije dozvoliti da nestručni radnici mašinom rukuju, odnosno dužan je obezbjediti i osigurati mašinu od neovlaštenih lica kada napušta mašinu.

- Ako se u toku rada pojavi nedostatak i opasnost rukovaoc mašine mora istu odmah zaustaviti i obavjestiti neposrednog rukovodioca koji je dužan preduzeti mjere da se nedostatak otkloni.

- Pri primoprijedaji smjene treba radnika naredne smjene upoznati sa svim nedostacima na mašini.

- Svi obrtni i pokretni dijelovi na mašini moraju biti zaštićeni napravama koje je zabranjeno nepotrebno skidati. Ako se zaštitne naprave skidaju radi neke intervencije po završenom poslu iste se moraju vratiti na posao.

- Svaka građevinska mašina koja radi pomoću električne struje mora biti propisno uzemljena, a eventualni nedostaci na električnim instalacijama i djelovima mogu otklanjati samo ovlašteni električari.

- Popravke i druge intervencije na mašinama mogu se obavljati kada je mašina isključena i osigurana od uključenja uz obavezno postavljanje table upozorenja „NE UKLJUČUJ-RADI SE“ na isključenom prijekidaču postavlja katanac /lock –out.

- Sa građevinskim mašinama treba rukovati prema upustvima datim od proizvođača poštujući mjere zaštite na radu, savjete rukovodioca i upustva za bezbjedan rad.