Viljuškari u unutrašnjem transportu i sigurnost

Unutrašnji transport predstavlja prenos materijala, sirovina, proizvoda ili poluproizvoda kao predmeta rada, koji se obavlja unutar bilo koje vrste materijalne proizvodnje u okviru koje se vrše fizičke ili druge promjene na predmetu rada. Viljuškar kao sredstvo unutrašnjeg transporta predstavlja jednu kombinaciju pretovarno-transportnog sredstva odnosno ima osobine transportnog vozila i dizalice s tim što može i da slaže teret.

Podjela viljuškara

Prema vrsti pogona viljuškari mogu biti:

-sa električnim pogonom ili

- pogonom sa SUS motorom-benzinskim, dizel ili plin

Međutim viljuškari se mogu podijeliti i prema konstruktivnim osobinama, izvorima pogonske energije, primjenjivosti.

Prema primjenjivosti viljuškari mogu biti univerzalni ili specijalni;

Prema konstruktivnim osobinama (prema broju točkova) mogu biti viljuškari sa 3 (od kojih je zadnji dvojni) ili 4 točka;

Prema izvorima pogonske energije dakle postoje viljuškari sa električnim pogonom i viljuškari sa SUS motorom.

Faktori koji utiču na siguran rad sa viljuškarima

Nazivna nosivost viljuškara

Nazivnu nosivost viljuškara često određuje vrijednost teretne jedinice koju je potrebno transportovati, ili se određuje na osnovu proračuna koji mora da obuhvati: količinu robe koju je potrebno pretovariti u jedinici vremena, vrijednost-težina-teretne jedinice, dužinu transportnog puta, sve troškove oko viljuškara.

Iz ovog pororačuna treba da izađe i kolika treba da bude nosivost viljuškara ili da li je bolje u transport uvesti više manjih viljuškara i jedan veće nosivosti. Kada se radi o teretu pored mase tereta treba uzeti u obzir i vrstu materijala koja će se transportovati i njene dimenzije kako bi bili ispunjeni uslovi za siguran rad. Ako se težište tereta udaljava udaljava od vertikalnog kraka viljuški, dozvoljena nosivost se smanjuje prema jednačini:

Q1=Q * (C + X) / (C1 + X)  .....kp

 

Q-nazivna nosivost viljuškara (kp);

X-udaljenost vertikalnog kraka viljuški od prednje ose viljuškara;

C-konstantna razdaljina određena konstrukcijom viljuškara;

C1-udaljenost težišta tereta od vertikalnog kraka viljuški,

Q1-dozvoljena nosivost pri udaljenosti C1

 

Nagib i uspon tereta

Nagib i uspon tereta imaju značajnu ulogu s aspekta sigurnosti na radu kod kretanja viljuškara. S toga je bitno poštivanje važećih propisa koji definišu maksimalne nagibe odnosno uspone.

 

Uticaj okoline na viljuškar

Na siguran rad sa viljuškarima značajnu ulogu imaju elementi radne okoline kao što su: kiša, voda, agresivna sredina, otopine soli, niske temperature, prašina koja loše djeluje na svaki viljuškar, prostorije u kojima se nalaze lako zapaljive tvari i sve druge prostorije u kojima postoji mogućnost nastanka eksplozivnih smješa zahtjevaju poseban oprez i u takvim prostorijama i mjestima ugroženim od eksplozivnih smješa mogu se upotrebljavati samo viljuškari koji su građeni u odgovarajućoj protueksplozivnoj zaštiti kako bi se povećao stepen sigurnosti na radu.

 

Uticaj viljuškara na okolinu

- buka izaziva nelagodnost i ometa koncentraciju drugih radnika koji se nalaze u blizini viljuškara stvarajući lošije uslove za siguran rad;

- izduvni gasovi kod svih motora SUS tipa u sebi sadrži otrovne plinove te se viljuškari sa SUS pogonom ne smiju koristiti u zatvorenim prostorijama;

- mogućnost sudara sa drugim vozilima ili licima koja bi se našla u blizini.

 

Radni prostor za viljuškar

Jedan od bitnih faktora kod odabira viljuškara jeste veličina radnog prostora, odnosno širina transportnih puteva, prolazi i slično. Pri projektovanju novih radnih prostorija ili pogona, veličina i težina transportnih jedinica uslovljavaju nosivost i veličinu viljuškara a ovo opet  veličinu prostora za rad i manevrisanje sa viljuškarom.

Ocjenu poptrebne širine hodnika u skladišnim prostorima moramo izvoditi iz dimenzija i pokretljivosti viljuškara i dimenzija tereta koji će se prenosti odnosno kojim se manipuliše.

Značajnu ulogu za sigurnost na radu sa viljuškarem imaju faktori koji se odnose na gabarite prolaza i vrata između pogona i odjeljenja kao što su: širina prolaza, visina prolaza, obilježenost prolaza (putevi kretanja viljuškara moraju biti obilježeni), viljuškari namijenjeni za transport tereta između pogona i odjeljenja moraju biti snabdjeveni sigurnosnim ramom izvedenim iznad rukovaoca kako bi ovaj bio zaštićen od eventualnog pada tereta sa visine i prignječenja odnosno prolaska kroz sužena mjesta.

 

Podno opterećenje

Posebnu pažnju na podno opterećenje treba obratiti u višespratnim odnosno etažnim objektima. Ovo opterećenje može da bude vrlo nepovoljno za sigurnost na radu. Dok su kod praznog viljuškara više opterećeni zadnji točkovi, kod opterećenog viljuškara skoro sva težina vozila prebacuje se na prednje točkove. Statički pritisci točkova proizilaze od težine vozila G i tereta Q. Njima se pridružuju, pri spuštanju tereta i dizanju tereta, kočenju i ubrzavanju, još i dinamička opterećenja prema zakonu:

F=m a.........kp, gdje su

m-masa viljuškara sa teretom

a-ubrzanje