Zaštita na radu pri mašinskom kopanju

Mjere zaštite kod iskopavanja rovova mehaničkim uređajima

Opšti propisi koji se odnose na zaštitu od nesreća kod iskopavanja rovova izričito određuju da se moraju poduzeti sve mjere, koje su potrebne kod iskopavanja rovova i šahtova, da bi bila zagarantovana sigurnost radnika.
Ovaj uslov je samo onda ispunjen kod iskopavanja rovova , posredstvom mehaničkih uređaja, ako se pridržavamo sljedećih mjera:
1. Maksimalno dozvoljeno ukošenje nagib (površina nagiba) za iskopavanje rovova sa bagerom bez podupirača zidova rova, ne smije da bude prekoračen sljedeći nagib zida:
1.1 U dobro učvršćenim postojanim materijalom:
Ukošeni nagib-(površina nagiba) max. 3:1 (na 3 m visine, 1 m stojeći unazad).
1.2 U srazmjerno učvršćenom ipak još postojanom materijalu:
Ukošeni nagib-(površina nagiba)
max. 2:1 (na 2 m visine, 1 m stojeći unazad).
1.3 U kotrljajućem-rastresitom materijalu:
Ukošeni nagib-(površina nagiba)
max. 1:1 (na 1 m visine, 1 m stojeći unazad).
2. Okomitija ukošenja nagibi-(površine nagiba), nisu dozvoljene kod zamrznutog materijala.

Nepovoljna slojevitost u načetom materijalu, podzemne vode, klizući slojevi, snažni potresi saobraćaja i ostalog, koji utiču na stabilnost ukočenosti nagiba-(površine nagiba) i smanjenje faktora treba odgovarajuće uzeti u obzir.
3. Usljed mehaničkog iskopavanja, neravnomjerno naslonjeni zidovi rova, moraju se od gore podesiti na propisanu ukošenost nagiba-(površinu nagiba).
4. Između gornje ivice rova i bočnog dna rova za deponiju materijala, mora da ostane slobodan prostor od najmanje 1 m širine.
5. Bagerom iskopani ukošeni rovovi pod nagibom shodno broju 1, koji se posle toga ručno okomito produbljavaju, moraju se cijelom vertikalnom dubinom kopanja poduprijeti, odgovarajuće napredovanju u produbljavanju rova.
6. Širina ručno iskopanog okomitog dijela rova mora biti u skladu shodno propisima.
7. Okomitije nego što je opisano u broju 1, sa mehaničkim uređajima iskopani rovovi, moraju biti osigurani ugradnjom podupirača. Ugradnja istih mora da uslijedi tako, da je zagarantovana potpuna sigurnost što znači, da se radnici ne moraju zadržavati u neosiguranim djelovima rova.
Između ostalog može se postupiti na sljedeći način:
7.1 Za ukošene ili okomite zidove rovova, treba u rov pustiti gotove povezane, dovoljno krute potporne konstrukcije, posredstvom mehaničkih uređaja za dizanje (bager, kran itd.).
Ona mora da dopre do cijele dubine rova.
7.1.1 Potporni zidovi moraju dobro da zaptivaju. Da bi spriječili padanje ili vitoperenje ovih elemenata za podupiranje, treba ih osigurati od pozadi punjenim materijalom.
7.1.2 Dužinu podupirača treba tako odmjeriti, da padajući neosigurani dijelovi zida ne ugroze zaposlene radnike na elementima podupiranja u rovu.
Na elementima za podupiranje, dozvoljeno je raditi samo na takvoj dužini, da rastojanje između krajeva podupirača i radnog mjesta odgovara najmanje dubini rova, to znači da će drugim mjerama biti spriječeno survavanje materijala na čeonoj strani (čeoni završetci).
7.1.3 Elemente za podupiranje treba iz rova izvaditi sa mehaničkim uređajem za dizanje.
7.2 Za okomite zidove rova, treba ugurati potporne daske od gore okomito iza drvenih ili metalnih podupirača, čiji zadnji dio u već ugrađenoj zoni je poduprt i učvršćen jakim podupiračima i čiji nadvedeni dio zida preuzima nastupajući pritisak sve dok se dalje ne ugrade podupirači.
8. Nijedan radnik ne smije da bude zaposlen u rovovima, prije nego što su poduzete sve potrebne mjere sigurnosti.


                    Navedeni tekst  preuzet iz Časopisa "Zaštita" broj 42. 1990 god.