Uzroci padova sa visine

Brojne su statistike koje pokazuju da veliki broj povreda na radu sa smrtnim ishodom nastaje usljed padova sa visina. Na koji način se one dešavaju, usljed padova i  sa kakvih predmeta i objekata su se padovi desili, odgovor nam donosi članak objavljen od strane Američkog udruženja inženjera zaštite na radu. Prema ovim podacima padovi sa visine koji su rezultirali smrtnim povredama dešavali su se usljed:

- Padova sa krovova sa udjelom 31 %

- Padova sa ljestava 24 %

- Padova sa skela 15 %

- Padova sa greda i čeličnih profila 7 %

- Padova sa nepokretnih vozila (dizalice, korpe i slično) 7 %

- Padova u dubinu i sa ivica 6 %

- Padova u istom nivou 5 %.