Siguran rad na kosim krovovima

Kosi krovovi, bez obzira na nagib i visinu, zbog svojih strmih ravni predstavljaju stalnu opasnost po radnike koji se po njima kreću prilikom izvođenja radova na krovu, bilo da su radovi direktno na krovu ili je kosa ravan put do mjesta rada.

Iako u arhitekturi, kosi krov se naziva krov  koji ima nagib veći od 20%, ovdje su to i krovovi sa manjim nagibom.

S obzirom da se rizik od pada povećava sa nagibom krova, možemo reći da krovovi sa nagibom većim od 60% predstavljaju izuzetan rizik i za vješte radnike. Zbog toga se vrlo često dešava da se u samom startu poduzmu mjere zaštite za veće nagibe, a za krovove sa malim nagibom totalno izostave. Takav način rada nije u skladu sa sigurnosti na radu na krovnim površinama gdje se radnik mora zaštiti od eventualnog pada.

Prvi način zaštite radnika pri radu na krovovima jeste postavljanje prihvatnih skela. Iste se postavljaju na nivou strehe krova, te moraju konstrukciono zadovoljiti zahtjeve za sigurnim prihvatom radnika u slučaju pada. Skele se mogu izrađivati od drveta, čelika i aluminijuma. Uporište skela može biti spušteno sve do tla ili one mogu biti ankerisane u sam objekat ako je to izvodljivo.

Drugi način zaštite radnika pri radu na krovu jeste vezivanje radnika sigurnosnim užetom. Pri korištenju ove metode svaki radnik mora da ima posebni sigurnosni pojas izrađen u skladu sa standardima.

Sigurnosno uže koje se koristi mora da bude ispravno, neoštećeno, odgovarajućeg prečnika zavisno od broja radnika i vrste materijala od kojeg je izrađeno. Sigurnosno uže nema efekata ako se vezivanje istog ne izvede pravilno. Obično se kao anker tačka koristi kontrukcija krova, odnosno elemenat iste koji je dovoljno čvrst. Pored konstrukcije kao uporišta se mogu koristiti i dimnjaci koji su stabilni bez vidljivih strukturalnih oštećenja. Dužina užeta treba da je tolika da radnik može pri radu da dođe do najudaljenije tačke krova.

 

 

Pored jednog užeta osiguranje se može izvesti i upotrebom dva užeta. Pri tome jedno uže služi kao vezno, a drugo kao priključno koje je maksimalne dužine 1,5m, i koje je omčom prikačeno na vezno uže. Priključno uže treba da ima odgovarajući amortizer za ublažavaje pada.

Radnici koji rade na kosim krovovima moraju povesti računa i o vrsti obuće. Obuća mora da bude definisana kao protuklizna, sa gumenim đonovima ili od drugog materijala koji se neće klizati po krovnoj plohi.

Sve radove na krovu je potrebno prekinuti u slučaju pojave jakih vjetrova zbog povećane opasnosti, posebno ako se vrši prenos materijala na krovu. Takođe u slučaju atmosferskih padavina i povećane klizavosti površine zabranjeno je izvođene radova bez preduzimanja adekvatnih mjera zaštite.