Rizici i osnovna pravila za siguran rad u hemijskim laboratorijama

Kada vas neko pita o rizicima u hemijskim laboratorijama za analize i obrade podataka, sigurno odmah pomislite na rizike od kiselina i lužina. Tu ste svakako upravu. Međutim pored ovih rizika postoje i drugi brojni rizici koji se ne smiju zanemariti.

Idemo prvo napraviti jednu identifikaciju potencijalnih rizika u laboratoriji:

-          Rizik od kiselina i lužina (polijevanje, prskanje, udisanje isparenja);

-          Rizik od drugih opasnih i otrovnih hemikalija;

-          Rizik od otrovnih isparenja;

-          Rizik od posjekotina (npr usljed pucanja laboratorijskog posuđa);

-          Rizik od pokliznuća;

-          Rizik od ispijanja ili gutanja hemikalija;

-          Rizik od požara i eksplozija;

Kako bi smo navedene rizike držali pod kontrolom potrebno je pridržavati se nekih osnovnih pravila za rad u laboratoriji.

OZNAČAVANJE

Postavljanje dovoljnog broja uputstava za rad. Postavljanje sigurnosno tehničkih listi za opasne materije u laboratoriji koji moraju biti dostupni radnicima na jeziku korisnika. Postavljanje znakova sigurnosti. Pravilno obilježavanje ambalaže u kojoj se drže opasne materije.

RADNI USLOVI

Pravilno skladištenje hemikalija. Održavanje sistema ventilacije. Ispravnost digestora. Automatizovano pranje posuđa radi sprečavanja rizika od posjekotina usljed pucanja posuđa pri ručnom pranju.

ZAŠTITA OD POŽARA

Edukacija radnika iz oblati zaštite od požara. Držanje zapaljivih i eksplozivnih plinova ili materija u posebnim skladištima te održavanje ispravnih instalacija. Obezbjediti radnicima dodatne edukacije za rukovanje lako zapaljivim tečnostima i gasovima. Pravilno sortiranje zapaljivih i inertnih gasova.

RADNA KULTURA

Održavati podove čistim i suhim. Ne unositi hranu i piće u laboratoriju. Posebno istaknuti zabranu sipanja otrovnih i štetnih materija u ambalažu za piće.

ZAŠTITNA OPREMA ZA RAD U LABORATORIJI

 

Osigurati radnicima svu neophodnu zaštitnu opremu. U laboratorijima se najčešće koriste radni mantili, klompe, gumene rukavice, zaštitne naočare ili viziri za zaštitu cijelog lica, po potrebi osigurati gas maske ili polumaske sa odgovarajućim filterima za štetne plinove, isparenja ili prašinu. Osigurati primjenu zaštitne opreme.