Celuloza opasnosti i mjere zaštite na radu

U industriji celuloze postoje posebne opasnosti zbog toga što se koriste mnogi gasovi u procesu proizvodnje i bijeljenja kao i zbgo gasova koji se javljaju kao nusproizvodi pri proizvodnji kaše. Gasovi koji se koriste ili stvaraju u sulfatnom postupku su vodonik sulfid, merkaptani, terpentin i alkalne pare. Supstance koje se koriste ili stvaraju u sulfitnom procesu su: sumpordioksid, ugljendioksid, metilalkohol, furfuron a možda i ugljenmonoksid i vodoniksulfid. Sve ove supstance, kao i gasovi koji se koriste u procesu bijeljenja (hlor, hlordioksid itd), mogu da prouzrokuju laku ili jaku intoksikaciju u zavisnosti od koncentracije a simptomi variraju od lake iritacije očiju i gornjeg respiratornog sistema do iznenadne smrti. Posebno vodoniksulfid može da prouzrokuje jako trovanje.  U posebne probleme u celuloznoj industriji spadaju i zagađenje vode, koje prouzrokuju materije  koje ističu iz fabrika kao i zagađenje vazduha otpadnim gasovima neprijatnog jakog mirisa, posebno merkaptanom iz sulfatnog procesa. Hemikalije koje se koriste u celuloznoj industriji, kao što su kiseline, baze i agensi za bijeljenje mogu da prouzrokuju iritaciju kože i dermatitis. Za vrijeme guljenja kore sa drveta i njegovog sječenja, stavra se buka iznad dozvoljenih granica ali ona ne predstavlja toliki problem u industriji papira ili pilanama.

Mjere zaštite na radu u industriji proizvodnje celuloze i papira:

Mnoge od opasnosti vezane za rad pored mlinova za kašu otklanjaju se automatizacijom procesa; na taj način smanjuje se obim onih poslova koji bi inače, morali da se obavljaju u nepsorednoj blizini postrojenja. Ovo je naročito slučaj sa tečnostima, koje bi mogle da izazovu nagrizanje i iritacije ili sa korozivnim ili nadraćujućim tečnostima drugih opasnih tečnosti, čiji se protok može bezbjedno kontrolisati sa udaljenih prostora: kada u nekim procesima postoji rizik od štetnog izlaganja takvim tečnostima posebno pri radovima na održavanju onda se radnicima moraju osigurati kvalitetne radne upute, nadzor i lična zaštitna sredstva.

Da bi se spriječilo štetno izlaganje toksičnim gasovima, kao što su sumpordioksid, hlor, vodoniksulfid, merkaptani, itd. mora se osigurati dobra opšta ventilacija na radnim mjestima, i lokalna izduvna ventilacija kod procesa koji se obavljaju u hermetičkim sudovima. Treba da postoji podesna oprema za zaštitu respiratornih organa od štetnih i toksičnih gasova pri preradi celuloze kao i u slučajevima vanrednih situacija.

Prije nego radnik uđe u autoklav, kazan za rastvaaranje, tank ili bilo koji drugi zatvoreni prostor za koje se pretpostavlja da mogu sadržavati opasne ili otrovne pare, taj prostor treba izolovati od drugih opasnih para ili fasova i u njega uvesti svjež zrak, a talog u kojem su eventualno mogli zaostati otrovni gasovi treba izbaciti iz posude. Prije ulaska radnika u posudu zrak treba ispitati. Lice koje ulazi u tank kako bi ispitalo zrak mora nositi izolacioni aparat ili neki drugi sistem za disanje kojim je odvojen od okolnog zraka. Prije toga niko drugi ne treba da ulazi. Lice koje ulazi unutra treba treba da nosi sigurnosni pojas kojim je povezan sa vanjskim svijetom i kojim se može izvući iz posude u slučaju vanredne situacije. Lica iz vana trebaju pratiti ovu osobu stalno. Za zaštitu zraka u okolišu treba koristiti feltere i hemijske absorbere koji prečišćavaju zrak prije ispuštanja u atmosferu. Najbolji način za spriječavanje zagađenja voda je sagorijevanje crne tečnosti tj ne treba dozvoliti njeno ispuštanje u slivnike.