Zaštita od trovanja u hemijskim laboratorijama

Veliki broj čvrstih, tečnih i gasovitih tvari koje se koriste u hemijskim laboratorijama mogu imati toksična dejstva na ljudski organizam Posebno treba obratiti pažnju na udisanje štetnih isparenja i slučajno gutanje otrovnih hemikalija. Materije sa malim naponom pare lakše isparavaju i dospijevaju u zrak odakle bivaju udahnute, primjer živa.

1. Prilikom transporta staklenih boca ili sudova sa isparljivim toksičnim materijama podrazumijeva opasnost od lomljenja ambalaže i rizika od trovanja posebno je rizik povećan ako je prostorija u kojoj se desio incident mala i bez dobre ventilacije.

Mjere zaštite od trovanja: 

Staklene sudove treba transportovati u korpama za boce ili u drugim zaštitnim sredstvima ua zaštitu od udaraca i potresa. Koristiti teretne diozalice pri transportu ovih hemikalija a ne liftove za osobe.

2. Korištenje nekih hemikalija na slobodnom vazduhu  (benzol, ugljen tertrahlorid, ugljendisulfid, metilalkohol, živa itd.) stvara rizik od trovanja zbog udisanja isparenja ali takože postoji rizik od trovanja dodirom sa kožom.

Mjere zaštite od trovanja:

zabraniti benzol i ugljentetrahlorid ako služe samo kao rastvarači i zamijeniti ih toluolom i nekim drugim halogenim ugljikovodikom. Dalje ne treba ostavljati na slobodnom prostoru otvorene sudove koji sadrže isparljiva otrovna isparenja. Obavljati pretakanja u laboratorijskoj izduvnoj komori koja posjeduje ispravan uređaj za usisavanje i izbacivanje otrovnih isparenja. Kancerogenim supstancama rukovati u rukavicama sa punom zaštitnom opremom u laboratorijskoj komori sa ventilacijom.

3. Pojedine reakcije su popraćene oslobađanjem otrovnih gasovitih jedinjenja.

Mjere zaštite od trovanja:

Uređaji u kojima se odvijaju ove reakcije treba da budu instalirani u izduvnoj laboratorijskoj komori.

4. Sušenje pojedinih proizvoda sinteze može biti popraćeno  oslobađanjem toksičnih isparenja.

Mjere zaštite od trovanja:

Ovu operaciju vršiti u komorama sa usisivačima zraka koje će ovaj zrak izbaciti van prostorije.

5. Ugljendioksid u čvrstom stanju isparava neprekidno i takav vazduh se ne može udisati.

Mjere zaštite:

Kutije sa ovim proizvodom skladištiti vani, nikako u prostoriji bez ventilacije. Treba imati u vidu da je uljendioksid teži od vazduha, dakle on će potisnuti zrak iz prostorije i može doći do gušenja.

6. Već korišteni stakleni predmeti mogu da sadrže još izvijesnu količinu toksičnih jedinjenja koje će isparavati u laboratoriji ako posude nisu zatvorene.

Mjere zaštite:

Zatvarati posude za koje se sumnja da mogu sadrćavati otrovne materije. Isprati ih prije pranja. Za njihovo čišćenje koristiti mašine za pranje staklenih predmeta.

7. Ispiranje staklenih preddmeta pomoću acetona, alkohola ili ugljikovodika koji su isparljivi dovodi do oslobađanja štetnih isparenja.

Mjere zaštite:

Ova operacija, koju treba smanjiti, treba da se vrši ispod usisne haube koja odvodi isparenja.

8. Atmosfera u laboratoriji može slučajno da bude zagađena reaktorom koji se raspada ili usljed slomljene staklene bočice, prevrnutog suda i slično.

Mjere zaštite:

Ako je zagađenje malo onda treba otvoriti prozore; uključiti izduvnu komoru sa otvorenim staklima.

Ako je zagađenje veliko onda: bez odlaganja udaljiti svaku osobu; bez odlaganja dekontaminirati laboratoriju, pri čemu ekipa za dekontaminaciju i sanaciju terena treba da bude opremljena posebnim aparatima za disanje pri čemu će odraditi sljedeće: oltvaranje prozora; uključivanje izduvnih komora u rad; usisavanje tečnosti prosutih po podu specijalnim prahom, koji se zatvara u plastične zaptivne vreće; brisanje zidova pomoću papira za brisanje ruku; pranje i ispiranje tekućom vodom.

9. Ako je atmosfera u laboratoriji zagađenja nekim isparljivim teksičnim sredstvom, onda je poželjno  da se zna preostala koncentracija zagađivača u vazduhu prije otpočinjanja normalnog rada.

Mjere zaštite:

Približna koncentracija može da se mjeri pomoću aparata sa kolorimetrijskim cjevčicama. Promjena boje i dužina obojenog opsega cijevi pokazuju koncentraciju zagađivača. Za tačna mjerenja mogu se koristiti specijalni istrumenti sa senzorima za pojedine zagađivače ako su dostupni.

10. Unošenje pipetom u usta.

Mjere zaštite:

Zabraniti nakapanje u usta. Upotrebljavati ručne pumpice koje se stave na pipete.

11. Probanje hemijskog sredstva

Mjere zaštite:

Strogo zabraniti ovakvo ponašanje.

12. Jelo i piće u laboratoriji.

Mjere zaštite:

Zabraniti ručanje u laboratoriji. Zabraniti sipanje hemikalija u ambalažu od pića.

13. Stavljanje opasnih i toksičnih prozvoda u sudove koji služe u prehrambene svrhe ili obrnuto, stavljanje namirnica u sudove koji služe za hemikalije.

Mjere zaštite:

Ovakva praksa je zabranjena.

14. Pušenje u laboratoriji i unošenje otrovnih supstanci prstima.

Mjere zaštite:

Zabraniti pušenje u laboratorijama, odrediti posebnu prostoriju za pušače.