Rizik od požara pri mehaničkoj obradi metala

Obrada metala kao što su bušenje metalnih komada, obrada na strugu i slične mehaničke operacije u nekim slučajevima predstavljau opasnost od izbijanja požara, bez obzira što se pri njihovoj obradi ne koriste visoke temperature. Opasnosti od požara metalnih komada koji se obrađuju, najizraženiji su kod obrade aluminijuma, magnezijuma, torijuma, cirkonijuma i titana.

Kod stvaranja sitne prašine aluminijuma pri njegovoj obradi, prašina aluminijuma pogodna je za izazivanje eksplozije ukoliko se aktivira izvorom paljenja. Iz tog razloga operacije brušenja, poliranja i druge vrše se u posebnim prostorijama u kojima je obezbjeđen sistem za trenutno uklanjanje ovakve prašine.

Magnezij i njegove legure u obliku sitne prašine mogu se vrlo lako zapaliti. Veći komadi magnezija mogu ubrzati požar ukoliko se u istom nađu. Pri skladištenju većih komada magnezija i njegovih legura mora se posvetiti posebna pažnja.

Cirkonij u obliku sitnih opiljaka i praha će se lako zapaliti. Znatno će se smanjiti mogućnost paljenja ukoliko je cirkonij vlažan. Međutim ukoliko je jedan dio prašine suh i zapali se, požar će se lako prenijeti i na vlažni dio cirkonija.