Kuke dizalica

Kuka dizalice za vješanje tereta izrađuju se kovanjem ili presovanjem kvalitetnog čelika. Kuke za dizalicu ispituju se kod proizvođača kuka. Oblik i dimenzije moraju odgovarati tehničkim proračunima i uslovima važećih standarda. Kuke se ispituju na nosivost statičikim opterećenjem uvećanim za 25 % od nominalne nosivosti za koju je kuka proračunata. Ispitivanje pod opterećenjem mora trajati 10 minuta. Svaka kuika mora biti označena neizbrisivim tragom koji će sadržavati oznaku i atest o nosivosti. Bez oznake i atesta kuke se nesmiju upotrebljavati. Kuke sa vidnim pukotinama su opasne za rad. Halke, prstenovi, prelazne karike i drugo pomoćna noseća sredstva za vezu lanaca ili užadi sa kukom moraju biti izrađena od kvalitetnog čelika. Oblik i dimenzije moraju odgovarati važećim standardima zemlje.