ZNR

Category: Leksikon pojmova
Published: Wednesday, 02 March 2016 19:52
Written by ZNRinfo
Hits: 981

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu. Zaštita na radu kao skup interdisciplinarnih aktivnosti uređuje mjere, postupke, načela i pravila zaštite na radu kako bi se osnovnim (projektovanim, tehničkim) mjerama rizici na radu ukolnili ili umanjili odnosno sveli na prihvatljiv nivo, te kako bi se nakon primjene osnovnih pravila zaštite na radu i utvrđenog nivoa rizika, prestali rizik sveo na prihvatljiv nivo primjenom posebnih pravila zaštite na radu.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uslove kako bi se spriječili zastoji u odvijanju tehnoloških/proizvodnih/uslužnih i drugih radnih procesa s mogućim posljedicama za zdravlje i život radnika kao što su ozljede na radu, profesionalne bolesti i druge bolesti u vezi s radom.

Zaštitu na radu obezbjeñuju i sprovode preduzeća, organizacije društvenih djelatnosti, banke i druge finansijske organizacije, organizacije za osiguranje, zadruge i drugi oblici saradnje, i zajedničkog poslovanja sa stranim licima, radne zajednice organa društveno – političkih zajednica, društveno – političkih organizacija, društvenih organizacija, udruženja grañana i drugih organizacija i zajednica , ako zakonom nije drukčije određeno.

Zaštitu na radu obezbjeđuju i sprovode i radni ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom, odnosno ličnim radom i sredstvima u svojini građana, građansko – pravna i fizička lica, poljoprivredna gazdinstva, predstavništva stranih firmi i diplomatska i konzularna predstavništva.