Acetoncijanhidrin

Acetoncijanhidrin ( CH3COCH3HCN ) je bezbojna tečnost koja se lako raspada na aceton i cijanovodonik. Veoma je toksičan i zapaljiv. U slučaju požara kao sredstvo za gašenje treba koristiti pjenu, ugljen dioksid, suhi prah, ugljentertrahlorid. U organizam prodire kroz pluća, kožu i sluzokožu. MDK acetoncijanhidrida iznosi 1 mg/m3. Utvrđivanje se vrši poslije apsorpcije utvrđivanjem oslobođenog cijanovodonika. Upotrebljava se u organskoj sintezi i u proizvodnji insekticida.