Mosova skala

Mosovom skalom se naziva sistem za utvrđivanje stepena tvrdoće materijala a omogućava određivanje minerala prema utvrđenom stepenu. Skala se sastoji od deset članova koji predstavljaju tvrdoću oređenog minerala.

1. talk

2. gips

3. kalcit

4. fluorit

5. apatit

6. feldspat

7. kvarc

8. topaz

9. korund

10. dijamant

 

Prilikom opisivanja minerala, odnosno nekog drugog materijala obično se stavlja i broj prema mosovoj skali.