Higijena rada

Higijena rada je disciplina posvećena prevenciji profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. Ona se bavi prepoznavanjem, kontorlom i praćenjem rizika radnog mjesta sa ciljem prevencije oboljenja koja nastaju kao posljedica ekspozicije hemikalijama, fizikalnim i biološkim agenesima, povredama i stresu.