Antropometrija

Antropometrija je nauka koja se bavi mjerenjem ljudskog tijela (raznim veličinama kao što su visina, masa, oblik, zglobna mugoćnost, fizička snaga i dr.). Antropometrijska istrživanja obuhvataju statička (pri mirovanju) i dinamička (pri kretanju) mjerenja. Kombinacija navedenih mjerenja pokazuje nivo prilagođenosti čovjekovog tijela alatu, mašini i prostoru.