Unutrašnja kontrola provedbe mjera zaštite na radu

Unutarnjim nadzorom nad sprovođenjem mjera zaštite na radu, obilaskom radnih mjesta i radilišta utvrđuje se usklađenost rada sa postojećim i utvrđenim standardima sigurnosti, kroz kontrolu ispravnosti radnih postupaka, kontrolu opasnosti, poštovanje sigurnosnih procedura. Kroz razgovor sa uposlenicima nadzornik će utvrditi jesu li radnici upoznati sa opasnostima na radnom mjestu. Svrha nadzora jeste da se utvrdi sljedeće:

- identifikacija potencijalnih problema, na opremi, nedostatci, nepropisan rad,

- otkrivanja u nepravilnom postupanju sa opasnim materijama,

- identifikovanje novih opasnosti koje ranije nisu postojale.

 

Obično se provode tri vrste provjere; formalna, informativna, i provjera prije početka.

Formalne provjere sa aspekata zaštite na radu, su dobro planirane i one su detaljne. Provode se kroz periodičnu provjeru radnih mjesta ili gradilišta u ovoj provjeri treba da učestvuju predstavnici odjela zaštite na radu. Priroda posla, kao i dogovor sa rukovodicima radilišta odredit će učestalost ovakvih provjera. Nalazi sa ovih provjera se bilježe u izvještaju te se jedan izvještaj šalje odgovornim rukovodiocima radilišta.

Informativne provjere su tekuće provjere koje provode poslovođe i sami radnici što je dio njihove radne obaveze. Opasnosti i nedostatci na radnom mjestu se bilježe ili se odmah otklanjaju na licu mjesta ili se pokreće korektivna akcija. Informativne provjere stanja zaštite na radu  se provode svakodnevno i jedna su od značajnijih obaveza poslovođa. Posebno su važne informativne provjere na privremenim gradilištima.

 

Provjere prije početka, odnose se na provjere opreme prije nego se ista pusti u rad. One mogu biti rutinske ili povremene na novoj opremi ili opremi koja je pretrpila određene izmjene koje mogu uticati na stepen zaštite na radu tipičan primjer je gašenje nekog pogona i njegovo ponovno pokretanje. Ovakve vrste provjere trebaju biti učestale kod opreme koja se pomjera s jednog radilišta na drugo. Zatim kod zaustavljanja i ponovnog pokretanja neke mašine. Prije početka smjene i slično. Nedostatke operator odnosno rukovaoc prijavljuje odmah svom pretpostavljenom.