Siguran rad sa dizalicama

Opće o dizalicama

Dizalica je mašina opremljena sistemom užadi,  sajli ili lanac koja se koristi za podizanje i spuštanje tereta te za njihovo horizontalno pomijeranje. Najčešće se koristi za podizanje teških materijala i objekata radi njihovog utovara i transporta te istovara. Svka dizalica koristi sistem jedan ili više sistema za stvaranje mehaničke prednosti kako bi podizala teret izvan ljudskih mogućnosti. Danas postoji veliki broj vrsta dizalica sa različitim kapacitetom, sistemom rada i upravljanja i sl. Najčešće vrste dizalica su:

-          Kranska stabilna dizalica,

o   Dizalice koje zbog stabilnog postolja mogu dostići veće kapacitete i visine nego ostale. Izrađuju se u različitim oblika konstrukcija kao što su toranjska dizalica, samopodizajući kran, teleskopski kran, lučni kran i slično. Najčešći pogon navedenih kranova jeste elektromotor sa reduktorom.

-          Mosna dizalica,

o   Mosna dizalica je dizalica gdje mehanizam same dizalice se kreće po dvije stabilne grede koje ujedno su i nosivi elementi dizalice. Najčešće se koristi u dugim industrijskih halama gdje se kontroliše upotrebom daljinskih kontrolora. Pogon navedenih dizalica je elektromotor sa reduktorom

-          Mobilna dizalica,

o   Sastoji se od teleskopske ruke montirane na pokretno postolje raznih vozila kao što su kamion, plutajuća platforma, želježničko vozilo i slično. U slučaju montaže na kamion, koriste se još i pomoćni stabilizatori koji povećajavu površinu dizalice te pomoćni tegovi. Njena prednost je u mobilnosti gdje može vrlo brzo i jednostavno da se kreće po lokacijama za podizanje i premještanje tereta. Specijale rilagođene dizalice su osposbljene i za kretanje sa teretom, kretanje po lošem terenu, utovar na spostveni utovarni prostor i slično. Njihova snaga se zasniva na upotrebi hidrauličkih cilindara.

 

Sigurnost pri radu sa dizalicama

Osnovni faktori

Sigurnost u radu sa dizalicama, bez obzira na vrstu dizalice i njene mogućnosti, sastoji se od nekoliko zajedničkih faktora  kojima se općenito određuju osnovne norme zaštite. Zajedničko za sve vrste dizalica pri rade je:

-          Svi radnici koji će upravljati dizalicom ili biti signalizatori dizaličaru moraju proći posubnu obuku,

-          Sve dizalice bez obzira na vrstu i tehničke mogućnosti podliježu periodičnim pregledima, te pregledima održavanjama u sedmičnim, mjesečnim i godišnjim intervalima,

-          Sve dizalice prati opasnost od visećeg tereta i ujedno pada predmeta sa visine.

 

Obuka rukovaoca dizalicom

Prilikom izbora i obuke radnika za rukovanje dizalicama, potrebno je ispunjenje određenih uslova. Pored završene srednje škole svi radnici moraju biti fizički i psihički sposobni za rad sa dizalicama. Pod fizičkim predispozicijama se najviše pažnje posvećuje normalnom percepciji dubine vidnog polja,  motoričkim sposobnostima, odnosno kordinacijom pokreta te stabilnost odnosno stanje centra za ravnotežu.

Obuka dizaličara se uvijek sasatoji od teoretskog i praktičnog dijela. Teoretski dio mora sadržavati tematske cjeline iz oblasti tehničkih komponenti i karakteristika dizalice. Osnovama o sajlama i kukama za kačanje  te metodama i postupcima kačanja tereta, određivanja centra mase, podizanja i spuštanja. Praktični dio obuke dizaličara mora sadržavati elemente praktičnog rada sa dizalicom na podizanju tereta. Najpovoljniji način obuke bio bi obuka dizaličara na vrsti dizalice kojom će upravljati po uspješno završenoj dizalici.  U sastavu praktičnog dijela obuke je preporučljivo da novi radnika koji se obučava određen period rada provede sa iskusnim starijim dizaličarem koji će na kraju obuke dati svoje mišljenje o kandidatu odnosno da li radnik zadovoljava uslove za rukovaoca dizalicom. U općem pogledu obuka dizaličara kroz teoretski ali i praktični dio mora proći sljedeće teme:

-          Zakonska regulativa i zakoni u praksi,

-          Vrste dizalica te njihovi osnovni dijelovi,

Obuka o vrstama dizalica treba da obuhvati vrste dizalica po konstrukciji odnosno obliku i elementima, načinu dizanja i specifičnoj namjeni. Takođe treba da budu prezentirane i osnovne komponenete dizalice i njihovu ulogu u radu.

-          Osnovne radnje prije operacije podizanja tereta,

Prije pokretanja rada dizalice na dizanju tereta potrebno je izvršiti određene predradnje. Prevenstveno definisati odgovorno lice koje će rukovoditi operacijom dizanja tereta te lica u ulozi dizaličara i signaliste. Rukovaoc dizalice treba, ako već nije, razmotriti upute proizvođača dizalice, servisnih knjiga i bilješki o prethodnom radu dizalice. Takođe potrebno je da se provjeri prostor oko same dizalice, odnosno radni prostor za manipulaciju teretom. Nakon toga potrebno je provjeriti ispravnost kuke, osigurača na istoj te sajli. Po pokretanju dizalice provjeriti ispravnost svih komandi dizalice te ujedno i pokretljivot samih elemenata dizalice.

-          Osnovne radnje prilikom operacije podizanja i spuštanja tereta,

Nakon definisanja tereta definisati način kačanja tereta, putanju podizanja i okretanja te tačnu lokaciju spuštanja tereta. Način kačanja odrediti prema masi tereta te tački težišta. Putanja manipulacije mora biti slobodna i najsigurnija od mogućih. Sve sugestije tehničke prirode upiati u knjigu dizalice za podizanja u budućnosti.

-          Osnovne komponente za zakačanje tereta,

Zakačanje tereta vrši se prvenstveno prema masi tereta te tački težista. Zakačanje se vrši upotrebom raznih veznih elemenata kao što su lanci, sajle, kajševi i sl. Vrlo važno je poznavati način prenošenja sile i zatezanja veznih elemenata kako bi se

-          Odgovornosti dizaličara,

Odgovornost dizaličara je direktno vezana za poznavanje i sprovođenje propisa iz ove oblasti. Takođe poznavanje spopstvenih limita, nivoa znanja i iskustva je važno kako bi dizaličar u pravom trenutku mogao zatražiti pomoć i savjetovanje.

-          Načini provjere ispravnosti dizalice,

Sastoji se od prvenstveno poznavanja preporuke proizvođača o načinu provjere ispravnosti dizalice, te ocjene nivoa oštećenja ili kvara da bi se pravovremeno dizalica stavila van funkcije prije incidenta.

-          Osnove procjene mase tereta,

Definisati način određivanja nosivosti dizalice nakon što se odredi pozicija na koju treba podići teret. Određivanje približne mase tereta ako materijal nema deklaraciju.

-          Određivanje težišta tereta,

Upozavanje dizaličara sa praktičnim primjerima određivanja težišta tereta koji diže bez obzira na njegov oblik.

-          Rad sa signalistom,

Pored navedenih tačaka u obicu dizaličara vrlo je važno da se praktično pokažu sljedeći elementi:

-          Kako izabarati opremu za podizanje zavisno od uslova dizanja i tereta koji se diže,

-          Kako proračunati masu tereta,

-          Kako se vrši vizuelni pregled veznih tačaka i veznih elemenata na oštećenja,

-          Način vezanja tereta zavisno do njegovog oblika i konstrukcije,

-          Način odlaganja opreme po završetku operacije podizanja,

-          Situacije u kojima se može pojaviti preopterećenje dizalice odnosno njene nosivosti i kako rteagovati u takvim slučajevima,

Po završetku teoretskog dijela obuke i praktičnog prikaza elemenata rada, pristupiti praktičnom radu dizaličara na obuci.

 

Obuku dizaličara mogu vršiti radnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

-          Posjeduje adekvatno znajnje,

-          Posjeduje adekvatno iskustvo u radu sa dizalicama,

-          Relativno iskustvo u poučavanju odnosno radu sa početnicima,

-          Dobre komunikative sposobnosti sa adekvatnim metodama prenosa znanja.

 

Kompetentnost operatora dizalicom

Radno mjesto dizaličar je radno mjesto sa posebnim uslovima rada. Zbog toga svaki dizaličar mora da posjeduje sljeće sposobnosti:

-          DA je sposoban upravljati dizalicom na ispravan, konstrolisan i siguran način,

-          DA dizalicom upravlja na smiren način u skladu sa ustaljenom praksom i preporukama proizvođača,

-          DA poznaje planove dizanja te njihovo tumačenje,

-          DA zna voditi knjigu dizaličara,

-          DA zna izabrati odgovarajuća dsredstva za dizanje tereta,

-          DA razumije i može protumačiti upute proizvođača dizalice,

-          DA razumije ograničenja dizalice i sredstava za podizanje,

-          DA zna sprovesti provjeru ispravnosti dizalice u skladu sa uputama,

-          DA zna prepoznati potencijalne opasnosti u zoni podizanja,

-          DA poznaje proceduru ostavljanja dizalice kada je van pogona,

-          DA razumije signale za upravljanje dizalicom u slučaju rada sa signalistom.

Pored navedenih sposobnosti i znanja dizaličar mora ispunjavati i neke uslove u pogledu zdravstvenog stanja:

-          DA ima odličan vid te da može razlikovati boje,

-          DA odlično čuje sa ili bez upotrebe pomagala,

-          DA ima adeklvatnu koordinaciju i brzinu pokreta potrebnu za upravljanje dizalicom,

-          DA nema nikakvih psihičkih ili emocionalnih nestabilnosti

Bilo kakva promjena u zdravstvenom stanju dizaličara iziskuje ponovnu ljekarsku kontrolu zdravstvenog stanja.

Provjera ispravnosti čeličnih užadi

Periodična provjera čeiličnih užadi koja se koriste za podizanje je obavezna , najčešće jednom mjesečno u zavisnosti od lokalne zakonske regulative. Osoba koja vrši pregled užadi u knjigu stanja užeta upisuje postojanje eventulanih deformacija, broj puknitih žica, postojanje istezanja i slično. Na smanjenje jačine užeta mogu uticati neka od sljedećih oštećenja:

-          Istrošene žice vanjskog namotaja,

-          Povećan broj popucalih žica vanjskog namotaja,

-          Korozija ili pojava ispucalosti na vanjskim živama na početku i kraju užeta,

-          Smanjenje promjera užeta usljed prekomjernog opterećenja i pojave ostezanja,

-          Lomljenje užeta, zasijecanje ili nagnječenje,

-          Pogrešno postavljenje spojnice prilikom formiranja omči na kraju i početku užeta.

Provjera bubnja dizalice

 

 

 

Provjera bubnja dizalice odnosno stanja sajle koja se namotava na bubanj prilikom rada dizalice je veoma bitan faktor u provjeri stanja dizalice i njene ispravnosti. Prilikom provjere stanja bubnja obavezno provjeriti sljedeće:

-          Da li se sajla pravilno namotava na bubanj, odnosno da ne dolazi do preklapanja sajle prilikom čega može doći do oštećenja sajle,

-          Provjeriti stanje spojke osigurača užeta,

-          Da prilikom spuštanja dizalice na bubnju pri najnižoj tački užeta ostanu minimalno dva namotaja,

-          Provjeriti da li su ležaje pravilno i adekvatno podmazani,

-          Provjeriti pozicioniranje kablova za napajanje motora koji pokreće bubanj, odnosno da li isti mogu se zaglaviti u bubnju prilikom namotavanja sajle.

 

Lančane dizalice


Lančane dizalice su dizalice koje se vrlo često koriste za podizanje i postavljanje tereta koji se moraju vrlo malo pomjerati. Prilikom provjere lančanih dizalica potrebno je proći sljedeće stavke:

-          Provjeriti karike lanaca odnosno da li ima savijenih karika lanca,

-          Provjeriti da li su karike lanca izdužene što može značiti da je lanac bio preopterećen. Ovu provjeru vršiti nasumičnim mjerenjem karika lanca.

-          Provjeriti znakove istrošenosti na lnacu ili kućištu,

-          Provjeriti elemente dizalice na koroziju te podmazivanje.

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

Provjera kuka dizalice

Kao veoma važana elemenat podizanja dizalicom, kuka takođe mora biti peridoično pregledana. Pregledi se prevenstveno trebaju odnositi na:

-          Da li postoji iskrivljenje na kuki,

-          Da li je osigurač kuke na mjestu i u ispravnom stanju,

-          Da li na kuki postoji napuknuće,

-          Da li su primjetni znakovi istrošenosti kuke.

                 U slučaju potrebe za repariranjem kuke raditi to samo po uputama proizvođača,. Istrošenost kuke od 5% u predjelu vrata i 10% na drugim dijelovima zahtjeva zamjenu kuke. Iskrivljenje kuke za više od 10% zahtjeva stavljanje kuke van upotrebe.

                 U slučaju da kuka pretrpi udarac ili jače povlačenje obavezno prije daljnje upotrebe pregledati satanje kuke.

                 Redovno vršiti pregled osigurača kuke jer isti igra veoma važnu ulogu u slučaju situacija gdje bi vezni elementi se mogli otkačiti od kuke.

         

Kontrola komandnog tastera

                 U slučajevima kada je u upotrebi mobilna komanda veoma je bitno odrediti mjesto na koje se ista ostavlja kada dizalica(kran) nije u radu. Ovim se spriječava izlaganje komandnog tastera vremenskim uticajima, ili slučajno oštećenje.

                 Taster uvijek održavati čistim sa jasno vidljivima oznakama. Oštećenu dugmad odmah mijenjati, a posebno voditi računa o stanju tupke za prinudno zastavljanje. U slučaju da je u upotrebi taster sa ključem, dobra praksa je da se isti drži kod odgovornog lica koje ćeizdavati ključ radnicima koji će upravljati kranom po potrebi.  Izdavanje ključa se može vršiti samo licu koje je obučeno za upravljanje dizalicama. U slučaju da postoji više lica koji mogu upravljati dizalicom, odgovorno lice koje čuva ključ mora voditi dnevnik o izdavanju ključa. U dnevnik će upisivati osnovne podatke kao što je prikazano u primjeru ispod.

Evidencija izdavanja ključa dizalice

IZDAO

PRIMIO

DATUM I VRIJEME IZDAVANJA

DATUM I VRIJEME VRAĆANJA

PRIMJEDBE

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                 U svrhu zaštite kabla kojim je daljinski spojen sa dizalicom od čupanja zajedno sa kablom se postavlja i sajla koja je ankerisana na dizalici i kontroloru.

                 Danas se često koriste i kontrolori sa bezžičnom vezom pri čemu se ugrađuje kompletan sistem za radio kontrolu dizalice.

         

 

Pomoćna oprema za podizanje tereta

U pomoćnu opremu za podizanje ubrajamo sljedeću opremu:

-          Čelična užad,

-          Lanci,

-          Poliesterski kajševi – trake,

-          Okaste ili ovalne halke(malotne),

-          Osigurači,

-          Kuke.

                 Sva ova oprema kao i osnovne komponente dizalice zahtjeva povremeni pregled stanja i ispravnosti. Način pregledanja čeličnih užadi i najčešća oštećenja su navedena iznad. Lance za podizanje pregledamo prvenstveno na pojave napuknuća na karikama lanca, istrošenost i izduženje karika, promjenu boje metala i sl.

Poliesterska(sintetička) užad i kajševi

                 Sintetička užad su vještačka užad i kajševi su namijenjena operacijama vezanja i podizanja tereta. Ova užad takođe podliježu redovnom pregledu. Veoma važno je da se prilikom upotrebe užeta i kajša isti ne skraćuje vezanjem čvorova. Takođe prilikom rada uže i kajš nesmiju biti izloženi visokim temperaturama. U slučaju da dođe do oštećenja užeta ili kajša vrlo je važno izvršiti presjecanje užeta kako isto nebi slučaju ponovo stavljeno u upotrebu.  Užad i kajševe obavezno sklanjati sa sunca pri radu napolju, a u slučaju da se pokvase njihovu nosivost umanjiti za 15%. Svako sintetičko uže ili kajš na sebi moraju imati deklaraciju sa naglapšenom nosivosti. Danas se pored deklaracije koristi i određena deklaracija nosivosti užadi ili kajševa po bojama.

NOSIVOST

BOJA

1t

 

2t

 

3t

 

4t

 

5t

 

6t

 

8t

 

10t

 

15t

 

20t

 

25t