Istraživanje oštećenja sluha na radu u SAD-u

Novo istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama utvrdilo je tri grane industrije u kojima je najučestalija pojava gubitka sluha kod radnika.

Ispitivanje je sprovedeno na 1,4 miliona radnika koji rade u devet grana industrije a koji su boli izloženi buci većoj od 85 dB u periodu od 2003 do 2012 god.

Gubitak sluha je treće najčešće hronično fizičko stanje u SAD, te prema tome učestalije nego šećerna bolest i rak. Gubitak sluha je najučestalije profesionalno oboljenje, te je oko 22 miliona radnika u SAD izloženo buci na poslu.

Prema istraživanju oko 14% muškaraca je imalo probleme sa sluhom u odnosu na 7% žena pri čemu se težina oštećenja povećavala sa životnom dobi.

Najviše radnika, 17% koji su imali oštećenje sluha radi u rudarskoj industriji, 16% radnika radi u građevinarstvu te 14% u sektoru proizvodnje.

Sektor javnih uposlenika kao što su policija, vatrogasci i zatvorski čuvari su imali najmanji procenat oštećenje oko 7%.

Istraživanje je pokazalo i sljedeće:

  • Veliki broj radnika oji imaju oštećenje sluha radi u građevinarstvu, međutim trenutna legislativa ne zahtijeva audiografiju sluha građevinskih radnika prilikom ljekarskog pregleda. Bez pregleda nije moguće preventivno djelovati.
  • Neke niže grane industrije kao što su obrada drveta, proizvodnja mašina i dr.imaju rizik od oštećenja sluha gotovo isti kao i radnici u rudarstvu.

Istraživanje zaključuje da je godišnje ispitivanje sluha od velike važnosti za planiranje zaštite i prevencije.