Utvrđen nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu

Na 71 sjednici vlade Federacije Bosne i Hercegovine utvrđen je nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu.

Vlada Federacije BiH utvrdila je Nacrt zakona o sigurnosti i zaštiti na radu, uz zaključak da je u daljnjoj proceduri vezanoj za donošenje ovog zakona potrebno pribaviti mišljenje Federalnog ministarstva zdravstva.   Riječ je o zakonu  koji uređuje prava, obaveze i utvrđuje odgovornosti poslodavaca i radnika u provođenju i poboljšanju sigurnosti i zdravlja radnika na radu, sistem pravila sigurnosti i zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprečavanje povreda, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi s radom, kao i zaštita radne okoline.   Cilj ovog zakona je osiguranje takvih uvjeta na radu kojima se u najvećoj mogućoj mjeri smanjuju povrede, profesionalna i oboljenja u vezi s radom i koja stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.   Posebna zaštita propisuje očuvanje duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite osoba sa invaliditetom i profesionalno oboljelih od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, te očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.   Postojeći Zakon o zaštiti na radu donesen je 1990. godine, pa ga je, u sklopu reforme radnog zakonodavstva, čije je bitan segment, bilo neophodno osavremeniti i uskladiti s promjenama.   Odredbe novog zakona su usklađene s Konvencijom o zaštiti na radu i radnoj sredini i Preporukom o zaštiti na radu i radnoj sredini Međunarodne organizacije rada, kao i odredbama revidirane Evropske socijalne povelje koje se odnose na pravo radnika na sigurne i zdrave uvjete rada, a koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.   Također su ispoštovane odredbe Okvirne direktive Vijeća Evropske zajednice o uvođenju mjera za podsticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu, koja sadrži opće principe u vezi s prevencijom profesionalnih rizika, sigurnosti i zdravlja na radu i eliminacije rizika koji mogu izazvati nesretne slučajeve, na kojoj se temelje svi moderni evropski zakoni iz ove oblasti.   Ovim zakonom se obezbjeđuje i njegova efikasna i dosljedna primjena vršenjem inspekcijskog nadzora i poduzimanjem odgovarajućih mjera inspektora rada u okviru zakonom utvrđenih ovlaštenja.   Kako uređuje oblast zajedničke nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt zakona dostavljen je svim kantonima u cilju pribavljanja njihovog mišljenja.

Izvor: www.fbihvlada.gov.ba