Protivpožarna deka

Protivpožarna deka je sigurnosna naprava koja služi za gašenje tj gušenje malih početnih požara. Deka je izrađena od vatrootpornog materijala te se u slučaju požara deka baca preko plamena čime se požar guši eliminisanjem kiseonika sa mjesta gorenja.

Protivpožarne deke smještene su u crvenim kutijama gdje stoje okačene na primjer na zidu u blizini mjesta potencijalnog izbijanja požara. U slučaju požara protivpožarna deka izvlači se iz kutije povlačenjem užadi koja vise iz kutije i baca se preko plamena. Jednostavna upotreba je ono što karakteriše protivpožarne deke. Jednostavne su za korištenje i za osobe koje nisu sigurne ili neznaju kako koristiti vatrogasni aparata. Pogodne su za gašenje požara temperature do 900 ⁰C. Zajedno sa vatrogasnim aparatima spadaju u prva sredstva protupožarne odbrane.

Holandska agencija za hranu i sigurnost kupaca provela je tokom 2013 i 2014 godine istraživanja. Nakon ovih istraživanja zaključili su da se Protivpožarne deke ne trebaju koristiti za gašenje požara koji su nastali kada jako zagrijana jestiva ulja dođu u kontakt sa vodom jer je u dosta slučajeva došlo da zapaljenja same protivpožarne deke.