Mjere zaštite od požara u hemijskim laboratorijama

Opasnost je uslovljena zapaljivim proizvodima i mnogim izvorima paljenja često prisutnih u hemijskoj laboratoriji. Dolazi takođe do reakcije između izvijesnih oksidacionih sredstava i reduktora ili izvijesnih jedinjenja i vode.

 1. Izvijesna hemijska jedinjenja su spontano zapaljiva na vazduhu (alkilmetali, hidridi, fosfor itd).

Mjere zaštite od požara:  pretakanje ovih jedinjenja treba izvoditi u nereaktivnoj atmosferi na primjer u atmosferi azota.

 1. Istovremeno korištenje sagorivih i zapaljivih proizvoda u jednoj istoj laboratoriji predstavlja opasnost od požara. Na primjer: jedinjenja obogaćena kisikom (hlorati, peroksidi itd), pomiješani sa sagorivim proizvodima ili lako zapaljivim obrazuju smješe koje se lako pale pod dejstvom povišene temperature, udara ili trenja.

Mjere zaštite od požara: kada treba praviti takve smješe, treba pripremiti samo male količine, izbjegavti zagrijavanje, sitniti samo posebno čiste sastavne dijelove, miješati proizvode pri niskoj temperaturi i to polako uređajem koji nije metalan. Ne treba podmazivati ili nauljiti priključke ili loze boca sa kiseonikom, azotperoksidom ili drugim sagorivim gasovima.

 1. Korištenje uređaja za zagrijavanje otvorenim plamenom u blizini zapaljivih isparljivih tečnosti može da izazove požar. Ova opasnost je još veća kada se radi o gasnim gorionicima koji imaju malo vidljivi plamen posebno kada je radni sto izložen svjetlosti.

Mjere zaštite od požara: u prisustvu isparljivih, zapaljivih tečnosti ne treba upotrebljavati Bunsenove ili Mekerove gorionike. Najbolje je koristiti uljna kupatila, električne grijne ploče ili gorionike sa toplim zrakom.

 1. Nkorištenje uređaja koji stvaraju varnice (na primjer prekidači, termostati itd), kao i električnih radijatora može da izazove požar.

Mjere zaštite od požara: udaljiti ove električne uređaje iz zona gdje se koriste zapaljive tečnosti i gasovi. Koristiti motore sa komprimovanim vazduhom. Ne treba pretakati zapaljivu tečnost blizu nekog toplotnog izvora zatim u blizini varnica ili plamena. Izabrati grijne aparate opremljene svjetlosnim signalom pod naponom koji omogućava da se lako signalizira kada su ovi aparati uključeni. Bez odlaganja obavijestiti službu održavanja ili staviti opremu van upotrebe ukoliko se primjete neke nepravilnosti u radu.

 1. Izvijesni proizvodi mogu da se zapale na vazduhu pri relativno malo povišenoj temperaturi na primjer:

Ugljendisulfid: 100 ⁰C;

Dietiloksid: 180 ⁰C;

n-dekan : 280 ⁰C itd.

Mjere zaštite od požara: ne treba ostavljati hemijska zapaljiva sredstva u blizini toplotnih izvora kao na primjer blizu peći, komora, parovoda, električnih radijatora, treba izbjegavati i sunčana mjesta. Ne treba pušiti u laboratorijama gdje se radi sa zapaljivim tečnostima i gasovima.

 1. Kada se destiliše zapaljiva tečnost, nedostatak vode u hladnjaku uređaja za destilaciju izazivaju širenje u atmosferu isparenja jedinjenja koje ključa.

Mjere zaštite od požara: dobro fiksirati cijevi za vodu na nastavcima hladnjaka. Kontrolisati protok rashladne vode. Koristiti manometarski kontaktor koji prekida zagrijavanja u slučaju prekida strujanja vode.

 1. Balon za zagrijavanje vode, čija je termoizolacija u lošem stanju može da uzrokuje pretjerano zagrijavanje usljed čega može da dođe do prskanja staklenog balona uređaja za destilaciju. Ako je tečnost zapaljiva, dolazi do naglog izbijanja požara. Ista nezgoda može se dogoditi ako je balon napukao.

Mjere zaštite od požara: kada se često destilišu zapaljive tečnosti, bolje je da se koristi metalni destilacioni uređaj koji isključuje mogućnost ovakvog prskanja. Predvidjeti moguću reakciju između metala i tečnosti koja se destiliše. Ako je nemoguće koristiti metalni balon, onda treba stalno paziti da stakleni balon bude u ispravnom stanju.

 1. Ključanje tečnosti u staklenom balonu je ponekad neravnomijerno uz oslobađanje isparenja.

Mjere zaštite od požara: podesiti ključanje ubacujući prije zagrijavanja nekoliko staklenih loptica u posudu za ključanje.

 1. Isparavanje zapaljivih tečnosti dovodi do širenja isparenja koja se mogu zapaliti na daljini.

Mjere zaštite od požara: ne treba izvoditi ovu operaciju na slobodnom vazduhu, na radnom stolu, već u laboratorijskoj izduvnoj komori ili nekom drugom odgovarajućem uređaju kao što je komora sa dijelom za usisavanje vazduha tj isparenja, uređaj za sušenje vakumom ili rotacioni isparivač.

 1. Kada se izvlači neko hemijsko jedinjenje pomoću etra, može doći do požara usljed nadpritiska ili izlaćenja etarskih para.

Mjere zaštite od požara: koristiti neko blago zagrijavanje sa uljnim kupatilom. Iznad velike baterije ekstraktora sa etrom, instalirati uređaj za automatsko gašenje požara. Postaviti uređaje u laboratorijsku izduvnu komoru.

 1. Prosipanje isparljive zapaljive tečnosti predstavlja opasnost od požara jer se isparenja brzo šire na veće udaljenosti.

Mjere zaštite od požara: ugasiti odmah sve uređaje sa plamenom ili izvore varnica postavljenje u neposrednojn blizini. Ukoliko je došlo do velikog curenja tečnosti, zatvoriti slavinu za dotok gasa koja se često nalazi izvan laboratorije. Prekriti prosuti tečnost apsorpcionim prahom. Kada se radi o malim količinama, onda se može koristiti papir za brisanje ruku.

 1. Ako dođe do izbijanja požara, onda on može sporije ili brže da se širi.

Mjere zaštite od požara: u laboratoriji gdje su smješteni zapaljivi proizvodi ne treba instalirati pregrade, police ili tavanice koje mogu da doprinesu brzom širenju požara (raširene plastične mase). Treba predvidjeti prenosni aparat za gašenje požara (ugljendioksid, praha, raspršena voda). Ipak treba paziti da se na pojedinim mjestima ako ima rizika od burne reakcije sa vodom ne koristi voda za gašenje. Postavljanje vatrogasnih aparata u prostoriji vršiti  takoi da budu dostupna radnim mjestima, lako uočljiva i naravno prema planu ZOP. Predvidjeti i instalirati alarmne sisteme a obuka iz zaštite od požara je svakako obavezna za sve radnike. Obuka iz oblasti zaštite od požara posebno mora uključiti praktičnu upotrebu vatrogasnih aparata i gašenje požara. Na kiritičnim mjestima postaviti i vatrogasne deke.