Oksidacija i uslovi za nastanak procesa gorenja

 Oksidacija predstavalja hemijski proces trajne promjene materijala. Kao primjer može se uzeti komad željeza koji ostavljen na otvorenom prostoru, nakon određenog vremena mijenja svoju boju iz srebrenasto sjajne u smeđu, odnosno biva prekriven slojem hrđe. Dakle hemijski elemenat željezo, reaguje sa kiseonikom iz vazduha i pri tome nastaje novi hemijski spoj odnosno nastaje željezni oksid. Ovo je jedan od prostijih procesa oksidacije. Neki materijali će zahtijevati drugačije uslove. Negdje je potrebno dovesti dodatnu toplotu, dok je u nekim slučajevima potrebno odvoditi nastalu toplotu iz hemijskog procesa. Hemijske reakcije pri kojima se toplota oslobađa, nazivaju se egzotermne hemijske reakcije. Procesi oksidacije su egzotermni procesi, dakle pri oksidaciji se oslobađa toplota. Koliko će se toplote osloboditi i kakve će biti popratne pojave određenog procesa oksidacije zavisi od samog procesa oksidacije ali i brzine kojom se oksidacija odvija.

Kod procesa sagorijevanja materije, odvija se proces sjedinjavanja materije sa kiseonikom, odnosno odvija se proces oksidacije popraćen oslobađenjem velike količine toplote. Procesi oksidacije koji se odvijaju brzo, nazivaju se burni oksidacioni procesi. Zapaljive materije kod svog sagorijevanja najčešće koriste kiseonik iz okolnog vazduha.

Za početak procesa sagorijevanja materije, potrebno je ispuniti sljedeća tri uslova:

 

-  Prisustvo gorive materije,

-  Prisustvo toplotne energije, kako bi se postigla temperatura paljenja,

-  Prisustvo materije koja potpomaže gorenje ovdje se u većini slučajeva radi o kiseoniku iz vazduha.

 

Pored toga što su navedeni uslovi potrebni za početak procesa gorenja, ovi uslovi su potrebni i kako bi se proces sagorijevanja odvijao kontinuirano tj kako bi smo imali lančanu reakciju. Dakle uklanjanjem jednog od uslova sprečava se nastanak gorenja odnosno prekida se proces gorenja. Preventivna zaštita od požara upravo se bazira na uklanjanju jednog od uslova.

 

 

Temperatura do koje je potrebno zagrijati zapaljivu materiju kako bi otpočeo proces gorenja, naziva se temperatura paljenja.