Znakovi sigurnosti - EU direktiva

 

Osnovna funkcija sigurnosnih znakova jeste davanje određenih informacija iz ove oblasti. Dakle može se reći da sigurnosni znak na terenu daje radniku upute kako se treba ponašati, na što treba paziti, koje su radnje zabranjene, koja lična zaštitna sredstva su obavezna za korištenje i druge informacije. Sigurnosni znakovi su univerzalni simboli i lako se prepoznaju njihova značenja u svim krajevima svijeta jer ovi znakovi pored teksta na sebi sadrže simbole.

 

U nastavku dijelovi iz europske direktive o sigurnosnim znakovima 92/58/EEZ

 • Poslodavci osiguravaju sigurnosne znakove i/ili znakove za zaštitu zdravlja kada se opasnosti ne mogu izbjeći ili odgovarajuće smanjiti osnovnim tehnikama za zaštitu na radu odnosno mjerama, metodama ili postupcima koji se koristi odnosno koriste u organizaciji rada;

 • Radnici moraju dobiti odgovarajuće upute u vezi s postavljenim znakovima. To se posebno odnosi na znakove koji sadrže samo riječi te u slučajevima općeg ili specifičnog načina ponašanja odnosno postupanja a koje treba primjenjivati;

Kada su u pitanju vrste znakova prema europskoj direktivi, jedna od podjela znakova je podjela na stalne znakove i znakove u određenim situacijama.

Stalni znakovi na pločama moraju se upotrebljavati za znakove koji se odnose na zabrane, upozorenja i obaveze te za označavanje mjesta i puteva za izlaz u slučaju nužde te prostorije za pružanje prve pomoći. Stalni su znakovi i znakovi koji se odnose na loikaciju i opremu za gašenje požara. Stalni su znakovi i znakovi kojima se obilježavaju prolazi, zatim mjesta na kojima postoji od udara u prepreke ili mjesta na kojima postoji opasnost od pada.

U grupu znakova „za određene situacije“ spadaju znakovi poput ručnih signala, govorni signali, zvučni signali, svjetlosni signali ili kombinacije ovih signala a koriste se u nekim privremenim situacijama na primjer za dojavu opasnosti, pozivanje osoba na određeno ponašanje npr u slučaju vanredne situacije is lično.

 • Dozvoljava se kombinovanje znakova ako su oni učinkoviti. Na primjer mogu se kombinovati: svjetlosni i zvučni signali, svjetlosni signali i govorna komunikacija zatim ručni signali i govorna komunikacija.

Radi spriječavanja smanjenja učinkovitosti znakova sigurnosti:

 • Treba izbjegavati postavljanje više znakova preblizu jedan drugom;

 • Istovremeno se ne smiju koristiti dva svjetlosna signala koji se lako mogu zamijeniti;

 • Svjetlosni znak se nesmije koristiti u blizini drugog svjetlosnog izvora;

 • Dva zvučna signala se nesmiju koristiti istovremeno;

 • Zvučni signal se nesmije upotrebljavati ako je u okolini velika buka;

 • Treba izbjeći loše oblikovane, nejasne nepravilno postavljene sigurnosne znakove, loše održavanje sigurnosnih znakova, i slično;

 • Uopšte treba izbjegati postavljanje svjetlosnih i zvučnih sigurnosnih znakova zaštite na radu u blizini drugih jakih izvora svjetlosti i buke.

U zavisnosti od zahtjeva, sigurnosne znakove zaštite na radu treba redovno čistiti, održavati i popravljati te po potrebi mijenjati.

Broj znakova zavisi od stepena rizika.

Znakovi kojima je potrebna energija za napajanje, moraju imati osiguran izvor energije u slučaju nužde, odnosno nestanka napajanja sa glavnog izvora energije osim ako je opasnost time uklonjena.

Svjetlosbe i zvučne signalne znakove sigurnosti treba povremeno provjeravati.

Znakovi na pločama

 • Znakovi moraju biti urađeni od materijala otpornog na udarce i vremenske uticaje te prikladni sredini koja ih okružuje;

 • Dimenzije, boja te fotometrija moraju biti takvi da je znakove sigurnosti lako uočiti te da su pri tome jasni;

 • Piktogrami moraju biti što jednostavniji i sadržavati samo bitne detalje;

 • Oblici i boje znakova su standardni;

 • Znakovi se postavljaju na primjerenoj visini i u liniji gledanja. Treba uzeti u obzir moguće prepreke te paziti da je znak na dobro osvjetljenom i dostupnom mjestu;

 • Na mjestima sa slabom osvjetljenošću, treba koristiti fluorescentne boje, reflektirajuće materijale ili dodatnu vještačku rasvjetu.


   

 • Podjela sigurnosnih znakova prema namjeni i njihove osobine
 1. Znakovi zabrane

Okruglog su oblika. Na bijeloj podlozi nalazi se crni piktogram koji simbolizuje radnju koja je zabranjena, crvenom bojom obilježeni su obrub i dijagonalna crta. Crveni dio treba zauzimati najmanje 35 % površine znaka. Primjer sigurnosnog znaka zabrane prikazan je na slici ispod.

 1. Znakovi upozorenja

Trouglastog su oblika. Crni piktogram koji simbolizuje opasnost smješten je na žutoj podlozi sa crnim obrubom. Žuti dio treba zauzimati najmanje 50 % površine znaka. Primjer sigurnosnog znaka upozorenja prikazan je na slici ispod.

 1. Znakovi obaveze

Okruglog su oblika. Bijeli piktogram simbolizuje obavezu i smješten je na plavoj pozadini. Plavi dio sigurnosnog znaka obaveze mora zauzimati najmanje 50 % površine. Najčešći primjeri sigurnosnog znaka obaveze koji se koriste u praksi su znakovi obaveze korištenja zaštitne opreme. Primjer sigurnosnog znaka obaveze prikazan je na slici ispod.

 1. Znakovi za izlaz u slučaju nužde ili za prvu pomoć

Pravouglog su ili kvadratnog oblika. Piktogram bijele boje smješten je na zelenu podlogu. Zaleni dio treba da zauzima najmanje 50 % površine sigurnosnog znaka. Primjer je prikazan na slici ispod.

 1. Protivpožarni znakovi

Pravouglog su ili kvadratnog oblika. Piktogram je bijele boje na crvenoj podlozi. Crveni dio treba da zauzima najmanje 50 % površine znaka. Primjer ovakvog sigurnosnog znaka prikazan je na slici ispod.


 

 • Sigurnosni znakovi na posudama i cijevima

Posude i cijevi u kojima se skladište ili kroz koje prolaze opasne hemijske tvari ili smjese, na sebi moraju imati odgovarajuće oznake, piktograme.

Ovo se ne odnosi na posude koje se koriste kratko u radu niti na posude čiji se sadržaj stalno mijenja ako su pri tom poduzete alternativne mjere zaštite s ciljem smanjenja rizika a u vidu osposobljavanja radnika, informisanja stim što ove alternativne mjere moraju davati rezultate.

Oznake mogu biti i znakovi upozorenja koji su prethodno pominjani s tim da ovi znakovi moraju sadržavati iste piktograme ili simbole koji se odnose na opasne materije. Ako ne postoji odgovarajući znak ove vrste, onda se moraju primjeniti znakovi određeni direktivom EZ 1272/2008.

Dalje, mogu se dodati informacije poput hemijske formule materije ili neke druge dodatne informacije.

Znakovi se moraju postaviti na vidljivoj strani ili stranama posude ili cijevi u obliku koji se ne može odstraniti, samoljepljivom obliku ili farbanjem.

Oznake na cijevima moraju biti postavljenje na vidljivim mjestima u blizini najopasnijih tačaka, poput ventila i spojnih mjesta i to u primjerenim razmacima.

Površine, prostori ili zatvoreni prostori koji se koriste za skladištenje znatnih količina opasnih tvari ili smjesa mora se označiti odgovarajućim znakom upozorenja.

Skladišta većih količina opasnih materija ili smjesa moraju biti označena znakovima upozorenja za opću opasnost.

Znakovi se postavljaju na vratima ulaza u skladište ili u blizini prostora.


 

 • Identifikacija i lokacija vatrogasne opreme

Oprema za gašenje požara mora se označiti posebnom bojom za ovu opremu i postavljanjem znaka koji simbolizuje ovu opremu.

Boja za raspoznavanje ove opreme je crvena. Dalje moraju se koristiti znakovi sa tablama koji se koriste u protivpožarnoj zaštiti a koji su prethodno pomenuti.

Znakovi koji se koriste za prepreke i obilježavanje opasnih mjesta


 

 • Znakovi za prepreke i opasna mjesta

Mjesta na kojima postoji rizik od sudaranja sa preprekama, pada ili predmeta koji padaju, treba označiti naizmjeničnim žutim i crnim ili crvenim i bijelim prugama u zonama u izgradnji u preduzeću do kojih radnici tokom svog rada imaju pristup.

Dimenzije oznake trebaju biti srazmjerne opsegu prepreke ili opasnog prostora. Žute i crne ili crvene i bijele pruge moraju biti pod uglom od približno 45 ⁰ i otprilike iste veličine. Primjer je prikazan na slici ispod.


 

 • Označavanje prometnih puteva

U radnim prostprijama koje koriste i radnici a u kojima prometuju i vozila, putevi odnosno prolazi moraju biti jasno označeni neprekidnim prugama jasno vidljive boje po mogućnosti bijele ili žute, pri tom vodeći računa o boji tla odnosno podloge.

Pruge moraju biti smještene tako da označavaju siguran prolaz između vozila te predmeta koji se mogu naći u blizini te između radnika i vozila.

Vanjski stalni prometni putevi ili prolazi trebaju koliko god je moguće biti slično označeni, osim ako su opremljeni odgovarajućim ogradama ili pločnicima.


 

 • Minimalni zahtjevi za svjetlosne sigurnosne znakove

Svjetlost koju emituje znak mora imati kontrast boje koji je prikladan njegovom okruženju, bez blještanja zbog prevelike količine svjetlosti ili slabe vidljivosti kao posljedice nedovoljnog svjetla.

Svjetleća površina koju emituje znak može biti jednobojna ili može sadržavati piktogram na određenoj pozadini. Ako znak sadrži piktogram onda on mora biti u skladu s važećim znakovima koji se koriste.

Ako svjetlosni znak odnosno uređaj može emitovati i neprekidne i isprekidane signale, isprekidani signali se trebaju koristiti za označavanje višeg stepena opasnosti ili žurnje potrebe za intervencijom ili djelovanjem u odnosu na onaj kojeg označava znak koji emituje neprekidni svjetlosni signal. Trajanje svakog bljeska i učestalost bljeskova isprekidanog svjetlosnog signala moraju biti takvi da se osigura odgovarajući prijem poruke i da se izbjegne zamjena različitih vrsta svjetlosnih signala ili zamjena sa neprekidnim svjetlosnim signalom.

Ako se znak koji odašilje bljesak upotrebljava umjesto zvučnog signala ili zajedno sa njim onda treba koristiti identične šifre.

Tamo gdje postoji ozbiljna opasnost a koriste se blještući svjetlosni znakovi, onda se ovi znakovi moraju opremiti pomoćnom svjetlošću i periodično ispitivati.


 

 • Minimalni zahtjevi za zvučne sigurnosne znakove

Zvučni signali, moraju imati jačinu zvuka koja je znatno viša od nivoa buke u radnoj okolini, na način da bude čujna a da ne bude pretjerana i bolna. Dalje, zvučni znakovi moraju biti lako prepoznatljivi, posebno u pogledu trajanja impulsa i perioda razmaka između impulsa ili grupa impulsa te se moraju jasno razlikovati od okolnih zvukova.

Ako naprava može emitovati zvučni signal sa promjenjivim i stalnim frekvencijama zvuka, onda se promjenjiva frekvencija treba koristiti za označavanje višeg stepena opasnosti ili hitnije potrebe za zahtjevanom intervencijom ili djelovanjem u poređenju sa zvučnim znakom koji emituje ton stalne frekvencije.

Kada su u pitanju šifre, signal za evakuaciju mora bitu neprekidan ton.


 

 • Minimalni zahtjevi za govornu signalizaciju

Govorna komunikacija između govornika odnosno odašiljatelja signala i jednog ili više slušalaca treba se odvijati u obliku kratkih tekstova, fraza, grupa riječi i/ili pojedinačnih riječi.

Govorne poruke trebaju biti što kraće, jednostavnije i razumljivije. Govorne sposobnosti govornika i slušne sposobnosti slušatelja moraju biti na nivou da se osigura pouzdana komunikacija.

Govorna komunikacija se odvija neposredno (pomoću ljudskog glasa) ili posredno ( pomoću ljudskog ili umjetnog glasa kojeg emituje bilo kakva odgovarajuća sprava).

Osobe koje koriste govornu komunikaciju moraju dobro poznavati jezik koji se koristi na taj način da će pravilno izgovarati i razumijeti izgovorenu poruku i postupati na siguran način.

Ako se govorna komunikacija odvija umjesto pokreta ili zajedno sa pokretima onda treba upotrebljavati sljedeće riječi:

 • Počni (označava početak naredbe);

 • Stani (za prekid);

 • Kraj (za završetak operacije);

 • Drži (za dizanje tereta);

 • Spusti (za spuštanje tereta);

Sljedeće govorne signale treba uskladiti sa ručnim signalima:

 • Neprijed;

 • Nazad;

 • Desno;

 • Lijevo.

Zatim dalje:

 • Opasnost (za zaustavljanje u slučaju nužde);

 • Brže ( za ubrzanje pokreta iz sigurnosnih razloga).


   

 • Minimalni zahtjevi za ručne sigurnosne signale

Ručni signali moraju biti precizni, jednostavni, dobro vidljivi, laki za izvođenje i razumijevanje i vidljivo različiti od drugih takvih signala.

Ako se koriste obje ruke istovremeno, onda se one moraju pomjerati simetrično i samo za davanje jednog znaka.

Osoba koja daje signale tj signalist upotrebljava pokrete ruku/dlanova za davanje manevarskih uputa osobi koja prima signale tj rukovaocu (npr dizaličaru).

Signalisti mora biti omogućeno da vizuelno prati sve manevre a da pri tome nije ugrožen.

Obaveze signaliste moraju se sastojati isključivo od usmjeravanja manevara i osiguranja sigurnosti radnika u blizini.

Ako nije moguće osigurati da manevre vizuelno prati jedan signalist koji pri tom neće biti ugrožen, onda se moraju angažuvati dvojica ili više signalista. Rukovaoc koji manipuliše teretom mora prekinuti manevar koji je u toku kako bi zahtjevao nove upute tj u slučaju ako primljene naredbe ne može provesti na siguran način. Rukovaocu mora biti omogućeno da lako prepozna signalistu.

Signalist mora nositi jedan ili više odgovarajućih elemenata za raspoznavanje npr jaknu, kacigu, narukavnike sa reflektujućim trakama ili mora koristiti signalne palice.

Obilježja za raspoznavanje moraju biti svjetlih boja po mogućnosti iste boje te su isključivo namjenjena signalisti kako bi se izbjegle zabune.

Kodni signali, značenja pokreta i položaja tijela prikazani su u tabeli ispod. (Ručni signali)

Značenje

Opis

Prikaz

Početak

Obje ruke ispružene vodoravno sa dlanovima okrenutim ka naprijed

Zaustavljanje prekid

Desna ruka upravljena ka gore sa dlanom okrenutim prema naprijed

Kraj (kraj radnje)

Obje ruke su prekrštene u visini grudi

Dizanje

Desna ruka upravljena ka gore s dlanom okrenutim naprijed koji galano kruži

Spuštanje

Desna ruka upravljena prema dole sa dlanom ukrenutim unutra koji lagano kruži

Okomita udaljenost

Ruke pokazuju relatiuvnu udaljenost

Kretanje naprijed

Obje ruke su zakrenute sa dlanovima ka gore i laganim pokretanjem podlaktica ka sebi

Kretanje nazad

Obje ruke su zakrenute sa dlanovima okrenutim ka dole i laganim pokretanjem podlaktica od sebe

Desno od signaliste

Desna ruka je ispružena više ili manje vodoravno sa dlanom ka dole i lagano pravi male pokrete desno

Lijevo od signaliste

Lijeva ruka je ispružena više ili manje vodoravno sa dlanom ka dole i lagano pravi pokrete ka lijevo

Vodoravna udaljenost

Ruke pokazuju relativnu udaljenost

Opasnost žurno zaustavljanje

Obje ruke su upravljene prema gore sa dlanovima okrenutim naprijed

Brzo

Sva kretanja ubrzati

 

Sporo

Sva kretanja usporiti

 


 

Dakle vidimo da europska direktiva daje dobre i detaljne smjernice o vrstama, izboru, načinu korištenja i slično. U nastavku smjernice iz prakse.