Lična zaštitna sredstva - dio iz europske direktive 89/686/EEC

 

 • Lična zaštitna sredstva moraju obezbjediti adekvatnu zaštitu od svih mogućih rizika;

 • U pogledu ergonomije, lična zaštitna sredstva moraju biti dizajnirana i proizvedena tako da svom korisniku omoguće izvođenje zadataka normalno a da mu pri tom pruže najviši stepen zaštite;

 • Materijal i dijelovi od kojih je izrađeno lično zaštitno sredstvo uključujući i materijale koji će nastati razlaganjem ličnog zaštitnog sredstva nesmiju negativno uticati na higijenu i zdravlje korisnika;

 • Lična zaštitna sredstva odnosno njihovi dijelovi koji ostvaruju kontakt sa korisnikom ili mogu ostvariti kontakt ne smiju biti grubi, oštri ili takvi da potencijalno mogu iritirati korisnika ili izazvati povredu;

 • Smetnje koje može uzrokovati lično zaštitno sredstvo pri nošenu i pokretima tijela u cilju adaptacije na lično zaštitno sredstvo moraju biti minimalni, ne smiju biti nagli kako bi se spriječile povrede korisnika;

 • Mora postojati mogućnost ličnog zaštitnog sredstva na morfologiju tijela radnika;

 • Lična zaštitna sredstva moraju biti što je moguće lakša a da ono pri tom ne umanji svoju efikasnost;

 • Lična zaštitna sredstva za zaštitu lica, očiju i respiratornog trakta moraju ispunjavati sljedeće:

 1. Sva ograničenja u smislu smanjenja vidnog polja radnika moraju biti minimizirana.

 2. Ako je potrebno ova lična zaštitna sredstva moraju spriječiti nastanak vlage.

 3. Zaštitne naočare moraju biti prilagođene tako da ih mogu koristiti i radnici koji nose dioptrijske naočare.

 • Ako se zna da efektivnost ličnog zaštitnog sredstva značajno opada starenjem, onda proizvođač na ličnom zaštitnom sredstvu mora označiti datum proizvodnje ili rok trajanja ali isto tako i nasamom pakovanju mora jasno označiti datum proizvodnje i na način koji će onemogućiti nesporazume i pogrešno shvatanje.

 • Ukoliko proizvođač ne može da da tačan rok trajanja ličnog zaštitnog sredstva onda mora naručiocu dati sve potrebne informacije kako bi naručilac mogao sam odrediti rok trajanja spram svojih uslova rada, načina korištenja, skladištenja, održavanja i čišćenja.

 • Ako lično zaštitno sredstvo posjeduje komponente koje se mogu podešavati ili uklanjati radi zamjene onda ono mora biti dizajnirano i podešeno tako da ih radnik može podesiti, zamjeniti, montirati ili skinuti bez ikakvog alata.

 • Ako lično zaštitno sredstvo sadrži piktograme, ideograme koji se odnose na zdravlje i sigurnost korisnika onda oni moraju biti postavljeni tako da ostanu na ličnom zaštitnom sredstvu sve do predviđenog roka trajanja ličnog zaštitnog sredstva. Ako je lično zaštitno sredstvo ili njegov dio premaleno da bi ove oznake stale, onda se odgovarajuće informacije moraju pomenuti na pakovanju i u zabilješkama proizvođača.

 • Signalna odjeća koja služi za lakše uočavanje radnika mora na sebi imati jednu ili više oznaka koje će reflektovati ili emitovati svjetlost odgovarajuće jačine i boje.

 • Lično zaštitno sredstvo koje štiti radnika od pada predmeta, dijelova i prepreka mora dobro absorbovati udar barem do nivoa energije udara.

 • Lično zaštitno sredstvo za zaštitu od pada usljed pokliznuća. Obuća mora biti dizajnirana, proizvedena i opremljena elementima koji će osigurati dovoljno prijanjanja stiskom i trenjem uz podlogu kojom se radnik kreće.

 • Lična zaštitna sredstva za zaštitu od pada sa visine moraju omogućiti da se tijelo pomoću zakački poveže sa pouzdanom tačkom. Ona moraju biti dizajnirana tako da u predviđenim uslovima u slučaju vertikalnog pada radnika prevenira nastanak fizičkih povreda, čupanje ili kidanje bilo koje komponente ličnog zaštitnog sredstva koja može uzrokovati pad radnika.

Lična zaštitna sredstva za zaštitu od pada moraju takođe omogućiti da nakon pada radnik ostane u takvom položaju u kojem može pričekati pomoć ako je potrebno.

Ova lična zaštitna sredstva moraju sadržavati informacije o karakteristikama tačke za vezanje, o minimalnoj potrebnoj razdaljini ispod radnika (čist prostor bez prepreka ispod radnika od tačke vezanja do tla). Zatim način stavljanja opasača na tijelo, pričvršćivanje za pouzdanu tačku.

 • Lična zaštitna sredstva za zaštitu od fizičkih povreda (abrazija, probijanja, posjekotina, ujeda), moraju biti tako dizajnirana i izrađena od materijala koji će obezbjediti dovoljnu zaštitu u predviđenim uslovima rada.

 • Lična zaštitna sredstva za zaštitu od buke moraju biti dizajnirana i proizvedena tako da osiguraju da korisnik nikad ne bude izložen buci većoj od dnevne dozvoljene. Štitnici od buke moraju sadržavati i oznake nivoa zaštite a ako to nije moguće postaviti na samim štitnicima onda se ovi podaci moraju navesti na pakovanju.

 • Lična zaštitna sredstva za zaštitu disajnih organa moraju korisniku obezbjediti dovoljan dotok svježeg zraka. Zatim moraju osigurati dovoljno higijene za predviđeni period korištenja. Filteri moraju obezbjediti dovoljno prečišćenog zraka. Na ovim sredstvima moraju postojati oznake o tipu sredstva, načinu korištenja zatim mora postojati datum do kada mogu stajati u magacinu.

 

Ovo je samo jedan dio iz direktive a sve ovo smo naveli iz sljedećih razloga. Obaveza poslodavca je da radniku obezbjedi lična zaštitna sredstva i to je jedan od temelja zaštite na radu. Ono što je još važnije jeste da poslodavac odabere adekvatno lično zaštitno sredstvo a koje ispunjava određene standarde. U današnje vrijeme tržište je preplavljeno raznom robom a izuzetak nisu ni lična zaštitna sredstva. Pri odabiru lične zaštitne opreme susrećemo situacije uzmimo na primjer kožne kratke rukavice od dva različita proizvođača, postavite ih jedne pored drugih i uporedite. Može se desiti da obje rukavice imaju iste oznake, zadovoljavaju iste standarde a u stavrnosti kvalitet nije ni približan. Na koji način proizvođači obezbjeđuju standarde i postavljaju oznake je druga tema, ali pravi izbor moći će te napraviti samo uz dovoljno iskustva i uz poznavanje standarda, tumačenje standarda i njihovih oznaka.