Metodologija za popunjavanje prijave o nesreći na poslu

Na osnovu člana 28 Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH poslodavac je dužan da ispuni obrazac ZO 5 ( prijava o nesreći na poslu) i dostavi zdravstvenom osiguranju najkasnije 3 dana od dana nastanka povrede ili utvrđivanja profesionalnog oboljenja. U praksi obično poslodavac ovu prijavu ne dostavlja direktno zdravstvenom osiguranju nego dostavlja ljekaru koji je prvi pružio pomoć  povrijeđenom radniku a zdravstvena ustanova onda dostavlja obrazac zdravstvenom osguranju nakon što ljekar ispuni svoj dio u prijavi. Zdravstvena ustanova vraća poslodavcu dva primjerka, jedan za poslodavca a drugi za radnika.

Obrazac mora biti originalan i može se nabaviti u knjižarama.

 

U nastavku je izgled Prijave o nesreći na poslu i metodologija za popunjavanje istog.

Izgled obrazca ZO 5.