Uputa za siguran rad sa borverkom

POTENCIJALNI RIZICI PRI KORIŠTENJU BORVERKA:

- korištenje borverka od strane nestručne osobe;

- nedostatak pažnje pri postavljanju i namještanju predmeta kojeg treba obrađivati;

- rizik od strujnog udara;

- rizici pri postavljanju i centriranju teških predmeta na borverk;

- rizici od obrtnih alata svih vrsta od standardnih, specijalnih namjenskih itd;

- kod obrade tankih limova i gipkih materijala imamo rizik od buke i vibracija;

- opasnost od pada predmeta sa radnog stola;

- opasnost od pucanja pomoćnih nosećih sredstava;

- rizik od posijecanja i ubadanja na oštre ivice predmeta koji se obrađuje;

- rizik od prašine pri obradi predmeta od sivog lima;

MJERE ZAŠTITE NA RADU PRI RADU S BORVERKOM:

- rad sa borverkom dozvoljen je samo licima koja su stručno osposobljena;

- prije korištenja provjeriti ispravnost mašine;

- pri postavljanju predmeta za obradu ako se pri tom koristi dizalica biti dodatno oprezan i stajati sa strane;

- provjeriti ispravnost svih električnih komandi;

- pri pritezanju predmeta paziti da ključ ne omakne, kod velikoh predmeta paziti da ruka ili drugi dijelovi tijela ne budu uhvaćeni predmetom;

- paziti da ne dođe do rasipanja ulja i drugih emulzija za podmazivanja na prostor kojim se kreću radnici;

- kod postavljanja alata u radno vreteno voditi računa o načinu pričvršćenja istog pomoću sigurnosnih brava ili drugih naprava;

- kod korištenja dodatne lokalne rasvjete koristiti sijalice priključene na mali napon do 24 V;

- mašina mora biti pravilno uzemljenje;

- koristiti zaštitna sredstva za zaštitu ruku i očiju;

- kod čišćenja radnog stola zrakom osigurati da okolo nema drugih osoba;

- izabrati pravilan režim rada u zavisnosti od predmeta koji se obrađuje i u zavisnosti od alata koji se koristi.