Uputa za siguran rad sa ručnim električnim alatom

Pregled alata

 • Pregledati alat na oštećenja prije svake upotrebe.
 • Pregledati ručku i kućište alata zbog pojave pukotina.
 • Pregledati kablo i utikač alata na nagnječenja, temperaturna oštećenja i drugo.
 • Pregledati prekidače, sigurnosni i glavni te da li funkcionišu ispravno.

 

Šta uraditi sa pokvarenim alatom

 • Ako je na alatu pronađeno oštećenje alat ukloniti iz zone rada i jasno označiti „U kvaru“.
 • Oštećene dijelove alata odmah zamijeniti, nikada ne koristiti oštećeni alat ni privremeno.
 • Popravke na alatu smije izvoditi samo kvalifikovana osoba.
 • Popravke alata na radilištu ili terenu nisu dozvoljene.

 

Prije početka rada

 • Koristite alat samo ako ste pravilno obučeni za siguran rad. Pročitajte uputstvo proizvođača, i koristite alat samo prema istom uputstvu.
 • Uvijek koristiti odgovarajuću zaštitu i druge priključke koje preporučuje proizvođač alata.
 • Uvijek priključivati alata na instalaciju koja je uzemljena.
 • Budite sigurni da je eventualne zamjene utikača i prekidača uvijek vršio obučeni električar.
 • Ako alat koristi baterije za napajanje koristiti samo odgovarajuće baterije prema preporuci proizvođača.
 • Uvijek koristiti odgovarajući punjača za baterije.
 • Alata isključiti iz napajanja ili ukloniti bateriju pri promjeni dijelova alata, izmjenama postavki i slično.
 • Pri odlaganju baterija alata uvijek paziti da metalni predmeti nemogu doći u kontakt sa kontaktima baterije.

 

Kako koristiti alat

 • Obavezno koristiti lična zaštitna sredstva zavisno od alata koji se koristi a koja najčešće uključuju zaštitne naočare, vizire, zaštitu sluha, respiratornu masku, rukavice, zaštitne cipele i sl.
 • Uvijek voditi računa o tome da je alat isključen prije priključenja na izvor napajanja.
 • Ako osjetite da je kablo za napajanje alata neobično toplo odmah alat odpojiti i predati električaru na pregled.
 • Uvijek odpojiti alat ako mijenjate radne komponente alata.
 • Ukloniti sve ključeve i alata prije paljenja alata.
 • Pri radu uvijek držati kablo za napajanje dalje od radnih komponenti alata.
 • Koristiti stezaljke ili druge mehanizme za učvršćivanje materijala sa kojim radite.
 • Koristit samo certificirana produžna kabla sa odgovarajućim presjekom za alat koji koristite.
 • Pri radu napolju koristiti produžna kabla otporna na vodu.
 • Ako ste u mogućnosti produžna kabla podići na nivo iznad glave kako bi spriječili saplitanje i oštećenja.
 • Kada isključujete alata nikada ne povlačiti kablo nego direktno utikač.
 • Područije rada sa alatom uvijek držati čistim.
 • Alat odlagati na čisto i suho mjesto.

Šta izbjegavati pri radu sa alatom

 • Ne nositi prevelike rukavice, odjeću koja visi pri korištenju alata koji ima rotacione dijelove. Dugu kosu obavezno svezati i zaštiti.
 • Ne koristiti alat ako niste obučeni i ne poznajete mogućnosti i ograničenja alata.
 • Spriječite slučajno pokretanje osiguranjem da je prekidač uvijek isključen prije uključenja alata na mrežu. Takođe ne radite druge poslove sa alatom u ruci i prstima na prekidaču.
 • Nikada ne pravite prespajanje prekidača tako da ga isključite is sistema.
 • Nikada ne isključujte alat iz utičnice trzanjem i potezanjem za kablo.
 • Ne ostavljajte alat koji radi bez nadzora. Uvijek alat isključite, sačekajte da se zaustavi i isključite iz struje prije napuštanja zone rada.
 • Ne koristite elekrični alat u prisustvu vode i vlage.
 • Ne ostavljajte alat na lokacijima na kojim bi se mogli pokvasiti.
 • Uvijek voditi računa o vrsti produžnog kabla spram alata koji koristitie i njegove potrebe.
 • Ako osjetite trnce u prstima odmah prestanite rad sa alatom jer to može biti znak da negdje prolazi struja.
 • Ne nosite alat držeći ga za napojno kablo.
 • Ne vežite napojno kablo u čvorove.
 • Ne koristit proodužna kabla kao trajno napajanje ako će te dugo raditi na istom mjestu. U što kraćem roku izvršite razvod mreže sa utičnicama na lokaciji.
 • Ne hodajte i nemojte dozvoliti vozilima prelaz preko produžnih kablov.
 • Ne čistite alat od prašine dok je uključen.
 • Nikada nemojte iznenada dirati i ometati radnika koji radi sa električnim alatom.