Uputa za siguran rad sa makazama za savijanje lima

OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRI RADU

  1. Dodir tijela sa obrtnim dijelovima stroja
  2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
  3. Dodir tijela sa limom.
  4. Dodir tijela sa prenosnicima snage.
  5. Spadanje lima sa radnog stola.
  6. Nekontrolisano puštanje stroja u rad.
  7. Električni udar.

ZAŠTITNE MJERE:

 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa mašinom za savijanje lima je da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoći  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoći neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
 2.  Na mašini moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to: elektromotora, reduktora, prenosnika snage, , te ukoliko je bilo  koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje mašine sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 1. Rukovalac smašine je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoći neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno lice, te pristupiti popravci i po otklanjanju nedostataka pristupiti radu.

 

 1. Mašina se mora puštati u rad preko automatske sklopke koja onemogućava nekontrolisano ukljućivanje istog i nožne komandne pedale.

 

 1. Na mašini je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).

 

 1. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu

UPUTE ZA SIGURAN RAD

 1. Prije početka rada provjeri da li je alat ispravno postavljen i stegnut.
 2. Poslije zamjene alata potrebno je zaštitne naprave postaviti i ispravno pričvrstiti.
 3. Provjeriti da li su oko mašine postavljeni svi zaštitni poklopci.
 4. Prilikom rada voditi računa o ispravnom postavljanju radnog komada.
 5. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne  sklopke na položaj "0".
 6. Nakon isključenja dovoda električne energije pričekati da se svi pogoni i alati potpuno zaustave.

OSTALE MJERE SIGURNOSTI:

 1. Oko mašine obezbjediti dovoljan prostor u kojem se ne smije niko kretati zavrijeme rada, osim lica koje rukuje istim.
 2. Mašinom može rukovati samo lice koje je obućeno-kvalifikovano za rad na istom.
 3. Mašinom ne smije rukovati lice koje je pod uticajem alkohola.
 4. Pod oko mašine mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav.
 5. Svi električni kablovi moraju biti mehanički zaštićeni od oštečenja.
 6. Kod svih komandi (tasteri za uključenje-isključenje) postaviti natpise namjene istih.
 7. Radni prostor oko mašinom mora imati potrebnu osvjetljenost.
 8. U neposrednoj blizini stroja postaviti natpis "ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA".

Za kontrolu i provođenje naprijed navedenih i drugih mjera zaštite na radu odgovorni su: lice zaduženo za poslove zaštite na radu, neposredni rukovodilac, direktor i radnici koji rukuju sa strojem.