Uputa za siguran rad sa apkant presom

 

OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRI RADU

  1. Dodir tijela sa obrtnim dijelovima mašine
  2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
  3. Dodir tijela sa prenosnicima snage.
  4. Dodir tijela sa radnim alatom.
  5. Povrede zbog nepostojanja zaštite alata.
  6. Nekontrolisano puštanje stroja u rad.
  7. Električni udar.

ZAŠTITNE MJERE:

 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa apkant presom da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoći  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoči neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
 2. Na stroju moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to: elektromotora, reduktora,zaštitnik radnog alata te ukoliko je bilo  koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje stroja sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste. U zonu gdje se vrši kontakt alata sa radnim materijalom niti pod kojim uslovima radnici na presi ne smije pružati ruke niti bili koji dio tijela ne smije biti izložen dodiru sa alatom niti materijalom.
 1. Rukovalac stroja je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoći neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno lice, te pristupiti popravci i po otklanjanju nedodstataka pristupiti radu.
 1. Na stroju je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 1. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu.

UPUTE ZA SIGURAN RAD

 1. Prije početka rada provjeri da li je radni alat ispravno postavljen i stegnut.
 2. Provjeriti da li su oko stroja postavljeni svi zaštitni poklopci.
 3. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne  sklopke na položaj "0".
 4. Nakon isključenja dovoda električne energije pričekati da se svi pogoni potpuno zaustave.

OSTALE MJERE SIGURNOSTI:

 1. Oko stroja obezbjediti dovoljan prostor u kojem se ne smije niko kretati za vrijeme rada, osim lica koje rukuje istim.
 1. Strojem može rukovati samo lice koje je obućeno-kvalifikovano za rad na istom.
 2. Strojem ne smije rukovati lice koje je pod uticajem alkohola.
 3. Pod oko stroja mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav.
 4. Svi električni kablovi moraju biti mehanički zaštićeni od oštečenja.
 5. Kod svih komandi (tasteri za uključenje-isključenje) postaviti natpise namjene istih.
 6. Radni prostor oko stroja mora imati potrebnu osvjetljenost.
 7. U neposrednoj blizini stroja postaviti natpis "ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA"

Za kontrolu i provođenje naprijed navedenih i drugih mjera zaštite na radu odgovorni su: lice