Uputa za siguran rad sa ekscentar presom

OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRI RAD

  1. Dodir tijela sa obrtnim dijelovima mašine
  2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
  3. Dodir tijela sa prenosnicima snage.
  4. Spadanje auto gume sa nosećeg vratila.
  5. Povrede zbog nepostojanja zaštite alata.
  6. Nekontrolisano puštanje stroja u rad.
  7. Električni udar.

ZAŠTITNE MJERE:

 

 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa ekscentar presom je da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoći  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoči neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom. 
 2. Na presi moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to: elektromotora, reduktora,zaštitnik radnog alata, te ukoliko je bilo  koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje stroja sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 1. Rukovalac prese je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoći neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno lice, te pristupiti popravci i po otklanjanju nedodstataka pristupiti radu.
 1. Presa se mora puštati u rad preko automatske sklopke koja onemogućava nekontrolisano ukljućivanje istog.
 1. Na presi je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 1. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu.

 

UPUTE ZA SIGURAN RAD

 1. Prije početka rada provjeri da li je auto guma ispravno postavljena i stegnuta.
 2. Provjeriti da li su oko stroja postavljeni svi zaštitni poklopci.
 3. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne  sklopke na položaj "0".
 1. Nakon isključenja dovoda električne energije pričekati da se svi pogoni potpuno zaustave.

OSTALE MJERE SIGURNOSTI:

 1.  Oko stroja obezbjediti dovoljan prostor u kojem se ne smije niko kretati za vrijeme rada,osim lica koje rukuje istim.
 1. Strojem može rukovati samo lice koje je obućeno-kvalifikovano za rad na istom.
 2. Strojem ne smije rukovati lice koje je pod uticajem alkohola.
 3. Pod oko stroja mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav.
 4. Svi električni kablovi moraju biti mehanički zaštićeni od oštečenja.
 5. Kod svih komandi (tasteri za uključenje-isključenje) postaviti natpise namjene istih.
 6. Radni prostor oko stroja mora imati potrebnu osvjetljenost.
 7. U neposrednoj blizini stroja postaviti natpis "ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA".