Uputa za siguran rad sa aparatima za MIG/MAG zavarivanje

 1. Namjena alata

Zavarivanje MAG postupkom je vrsta elektrolučnog zavarivanja taljenjem u aktivnom zaštitnom plinu (obično ugljen dioksid CO2) ili u plinskoj smjesi (argon + ugljen dioksid, argon + ugljen dioksid + kisik) taljivom elektrodom u obliku gole žice. Ovaj postupak zavarivanja izvodi se u svim položajima. Zavarivanje kratkim električnim lukom daje najmanji unos energije u zavareni spoj, tako da je postupak pogodan za zavarivanje tankih limova. Kada je poželjan lijep izgled zavara, a istodobno i dobra zavarljivost, zavarivanje MAG postupkom se izvodi u plinskoj smjesi s približno 80% argona i 20% CO2. Impulsno zavarivanje se izvodi u svim položajima bez raspskavanja kapljica.

Zavarivanje MIG se obavlja ručnim vođenjem plamenika (djelomično automatiziranog) ili mehaniziranog (vođenje plamenika kolicima) ili automatskog, također s prilagodljivim aparatom za zavarivanje u zaštitnom plinu(argon). Prvenstveno se koristi za zavarivanje trajnih vozila (aluminijske legure), plovila, posuda za prehrambenu industriju (NiCr, Al), cijevi (NiCr, Al), nehrđajućih čelika, za navarivanje sjedišta ventila i drugo. Na slici ispod je prikazan izgled pištolja za zavarivanje MAG postupkom(desno) te aparat za zavarivanje MIG postupkom(lijevo).

 

 1. Osnovni izvori opasnosti pri radu
 1. Oštećenje vida.
 2. Opekotine od toplotnog zračenja.
 3. Zagušenje od sagorijelih plinova.
 4. Električni udar.
 5. Rad sa bocama pod pritiskom.
 1. Prevencija
 1. Prije početka rada sa aparatom pregledati sva kabla aparata i sve utikače na oštećenja,
 2. Sva crijeva za dovod gasa razmotati i pregledati na oštećenja i curenje.
 3. Regulacioni ventil i pokazivač pritiska obavezno moraju biti funkcionalni i ispravni.
 4. Ispitati sve prekidače i potencimetre na aparatu, da li su u funkciji.
 5. Sve zaštitne maske i poklopac aparata moraju biti postavljeni na aparatu.
 6. Priključiti aparat na struju te upaliti. Po početku varenja rukovaoc je dužan pregledati konektore za kablove kliješta i da li se spoj zagrijava.
 7. Obavezno prije početka radova varenja pregledati okolinu na prisustvo materijala koji se mogu zapaliti te iste zaštiti od mogućih iskri.
 1. Opšte mjere zaštite
 1. Održavajte radni prostor u čistom stanju i da uvijek bude dobro osvijetljen. Neuredan i mračan radni prostor „priziva“ nesreću.
 2. Nikada nemojte raditi sa alatkom u eksplozivnoj atmosferi (Ex oznaka), kao što je prisustvo zapaljive tečnosti, gasova ili prašine. Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja u vazduhu.
 3. Držati djecu i prolaznike dalje od radnog mesta pri radu sa aparatom za zavarivanje.
 4. Utikač mora da odgovara utičnici (za dovod mrežnog napona). Nikada nesmijete vršiti bilo kakve izmjene na utikaču osim ako ste za to ovlašteni.
 5. Električna alatka ne smije da bude na kiši ili da se koristi u vlažnim uslovima okoline. Voda koja ulazi u alatku stvara rizik od električnog udara.
 6. Zabranjeno zloupotrebljavati električni kablova. Nikada se električni kabal nesmije koristiti za nošenje alata, za povlačenje alata ili izvlačenje utikača iz struje. Električno kablo treba uvek držati dalje od izvora toplote, od ulja,oštrih predmeta ili predmeta koji se kreću. Električno kablo uvijek sklanjati sa prolaza, te spriječiti hodanje po istom.
 7. Nemojte raditi sa ovom alatkom ako je oštećeno električno kablo. Nemojte pomjerati električno kablo i nemojte izvlačiti utikač, ako se električno kablo ošteti za vreme rada alatke. Oštećeno kablo povećava rizik od električnog udara.
 8. U slučaju da dođe do oštećenja crijeva za provođenje gasa iz boca radovi se odmah moraju obustaviti.
 9. Boce pod pritiskom moraju biti postavljene na odgovarajuće mjesto i zaštićene od prevrtanja.
 10. Na bocama mogu biti postavljeni samo adekvatni regulacioni vetili sa manometrima
 1. Mjere lične zaštite ne radu
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa aparatom za MIG/MAG zavarivanje da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoči  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu alata ne uoči neispravnosti dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
 2. Radnici koji ne nose adekvatnu zaštitu nikada nesmiju diretno biti izloženi zračenju elektro luka.
 3. Na aparatu moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to kompletna konstrukcija aparata mora biti zatvorena, a ako je bilo koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se korištenje aparata sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 4. Na aparat je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 5. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu koja moraju biti ispravna.
 6. Pri radu mora biti obezbjeđena ventilacija radi zaštite od plinova koji se stvaraju pri zavarivanju.
 7. Svaki radnik je dužan pri radu sa aparatom za MIG/MAG zavarivanje minimalizirati vanjske uticaje na aparat, kao što su prašina i vlaga.
 8. Prilikom rada radnik je dužan učestalo vršiti provjeru zagrijanosti aparata i spojeva. Ukoliko primjeti da dolazi do prevelikog zagrijavanja navedenih dijelova, radnik je dužan odmah prekinuti rad te aparat predate na pregled i servisiranje.
 9. Gasovi koji se koriste kao zaštita vara pri zavarivanju se klasifikuju kao zagušljivci i imaju tendenciju istiskivanja kiseonika iz prostora. Obavezno prekinuti sve radove u slučaju da dođe do curenja.
 1. Zaštitna oprema

Zaštitna oprema koja se mora koristiti prilikom rada sa aparatom za elektro zavarivanje je sljedeća:

 1. Radno odijelo,
 2. Kožna kecelja za zavarivače,
 3. Kožni rukavi za zavarivače,
 4. Radne rukavice za zavarivače,
 5. Radne cipele za zavarivače,
 6. Zaštitna maska sa zatamnjenim staklom.