Uputa za siguran rad sa pantografom

OPASNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI PRI RADU

  1. Dodir tijela sa obrtnim dijelovima pantografa.
  2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
  3. Dodir tijela sa prenosnicima snage.
  4. Nekontrolisano puštanje pantografa u rad.
  5. Oštečenje vida.
  6. Opekotine od toplotnog zračenja.
  7. Zagušenje od sagorijelih plinova.
  8. Električni udar.

ZAŠTITNE MJERE:

 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa pantografomda se isti ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoći neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoči neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
 2. Na pantografu moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to kompletna konstrukcija aprata mora biti zatvorena a ako je bilo koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se korištenje istog sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 1. Rukovalac pantografa je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, i svih sastavnih dijelova istog te ako uoći neke deformacije ili oštećanja dužan je obavjestiti odgovorno lice, te pristupiti popravci i po otklanjanju nedodstataka pristupiti radu.
 1. Na pantografu je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 1. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu i koja moraju biti ispravna.
 1. Mora biti obezbjeđena ventilacija radi zaštite od plinova koji se stvaraju pri siječenju.
 1. Boca za plinove moraju biti locirane van pogona na propisanom mijestu.

UPUTE ZA SIGURAN RAD

 1. Prije početka rada provjeri da li je pantograf ispravan.
 2. Provjeriti da li su na pantografu postavljeni svi zaštitni poklopci.
 3. Provjeriti da li su oko stroja postavljeni svi zaštitni poklopci.
 4. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne  sklopke na položaj "0".

OSTALE MJERE SIGURNOSTI:

 1. Oko pantografa obezbjediti dovoljan prostor u kojem se ne smije niko kretati za vrijeme rada, osim lica koje rukuje istim.
 1. Pantografom može rukovati samo lice koje je obućeno-kvalifikovano za rad na istom.
 2. Pantografom ne smije rukovati lice koje je pod uticajem alkohola.
 3. Pod oko pantografa mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav.
 4. Svi električni kablovi moraju biti mehanički zaštićeni od oštečenja.
 5. Kod svih komandi (tasteri za uključenje-isključenje) postaviti natpise namjene istih.
 6. Radni prostor oko pantografa mora imati potrebnu osvjetljenost.
 7. U neposrednoj blizini aparata postaviti natpis:

"ZABRANJEN PRISTUP NEOVLAŠTENIM OSOBAMA".