Uputa za siguran rad sa kiselinom HCl

  1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE

Ime proizvoda: Hlorovodonična kiselina

Grupa jedinjenja: Neorganska kiselina

  1. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Štetno fizičko-hemijsko dejstvo:   Razblaženi rastvor hlorovodonične kiseline reagovaće sa metalima kao što su aluminijum i gvožđe (čelik). Pri ovoj reakciji dolazi do fizičkog oštećenja materijala i do oslobađanja vodonika. Vodonik je zapaljiv gas.

Znaci i simptomi akutne (trenutne) izloženosti:

Koža: Tečna hlorovodonična kiselina može izazvati ozbiljnu iritaciju (crvenilo, otok i bol) i oštećenje kože – hemijske opekotine zbog kojih kao posljedica ostaju stalni ožiljci (ili čak može nastupiti smrt). Pare ili raspršena tečnost sa visokom koncentracijom hlorovodonične kiseline ako je hroničan kontakt mogu izazvati, crvenilo, iritaciju ili opekotine na koži.

 

Udisanje: Hlorovodonična kiselina spada u veoma jake kiseline. Rastvori mogu imati veoma korozivno dejstvo. Ozbiljnost oštećenja zavisi od koncentracije kiseline u rastvoru i dužine izloženosti. Pare ili raspršena tečnost koncentrovane kiseline mogu izazvati iritaciju nosne šupljine, bol u grlu, gušenje, kašalj i poteškoće pri disanju (50 do 100 ppm). Hronična izloženost može izazvati opekotine i ranice u nosu i grlu. Izloženost visokim koncentracijama (npr. 1000 – 2000 ppm), u trajanju od čak samo nekoliko minuta, mogi izazvati sakupljanje vode u plućima (edem pluća). Simptomi edema pluća, kao što je nedostatak daha mogu trajati i nekoliko sati nakon izloženosti.

 

Oči: Niske koncentracije pare ili raspršene tečnosti mogu odmah da izazovu iritaciju i crvenilo. Koncentrovane pare, raspršena tečnost ili sama tečnost mogu da izazovu ozbiljnu iritaciju, opekotine i trajno sljepilo.

 

Gutanje: Rastvor hlorovodonične kiseline može da izazove hemijske opekotine usta, grla, jednjaka i stomaka. Simptomi koji se mogu javiti su: teškoće u gutanju, intenzivan osjećaj žeđi, mučnina, povraćanje, dijareju i u težim slučajevima, nesvjesticu i smrt. Male količine tečnosti koje dospiju u pluća tokom gutanja ili povraćanja mogu da izazovu ozbiljna oštećenja pluća i smrt.

 

Hronična izloženost: Hroničan ili višekratan kontakt sa kožom može izazvati dermatitis. Višekratna izloženost može izazvati oštećenje zuba. Višekratna izloženost niskim koncentracijama hlorovodonične kiseline može izazvati krvarenje nosa, usta i desni. Takođe se mogu javiti hronični bronhitis i gastritis.

 

Oštećenja izazvana izloženošću: Osobe sa već postojećim poremećajem kože ili očiju ili sa problemom umanjene funkcije disajnih organa mogu biti osjetljivije na dejstvo hlorovodonične kiseline.

3. RUKOVANJE, SKLADIŠTENJE I LIČNA ZAŠTITNA OPREMA

Rukovanje: Dodavanjem hlorovodonične kiseline u vodu oslobađa se toplota koja može dovesti do ključanja i prskanja. Uvijek dodavati polako i u malim količinama. Nikad ne dodavati vodu u kiselinu – uvijek dodati kiselinu u vodu. Izbjegavati kontakt sa očima i hronični i višekratno izlaganje kože i udisanje pare, raspršene kiseline i aerosola. Zabranjeno jelo, piće i pušenje u kontaminiranim oblastima. Uvijek skinuti kontaminiranu odjeću i oprati ruke prije jela, pića, pušenja ili korištenja toaleta. Oprati kontaminiranu odjeću prije odlaganja ili ponovne upotrebe.

 

Skladištenje: Držati u zatvorenim posudama. Skladištiti na čistom, hladnom i otvorenom ili dobro provjetrenom prostoru. Držati tako da nije izloženo suncu. Držati dalje od metala. Zaštiti posude od oštećenja.

 

Lična zaštitna oprema: Pri rukovanju hlorovodoničnom kiselinom koristiti sljedeću zaštitnu opremu: gumena kecelja ili gumirano odijelo, vizir za zaštitu očiju i lica, gumene rukavice, gumene čizme, zaštitni šljem, gas masku ili polumasku sa filterom za kiseline žute oznake i slova E.

4. MJERE PRVE POMOĆI

Opšte: U slučaju zdravstvenih problema ili ako niste sigurni obavijestite ljekara. Ako izložena osoba izgubi svijest postavite je u bočni položaj sa glavom blago nagnutom nazad i obratite pažnju na prohodnost disajnih organa, ne izazivati povraćanje. Ako izložena osoba spontano povraća pokušajte da spriječite da ovaj sadržaj dospije u disajne organe.

Kontakt sa kožom: Što brže moguće ispirati izloženo mjesto blagim mlazom mlake vode u trajanju od bar 20 minuta. Pod mlazom vode ukloniti odjeću, cipele i stvari od kože. Pozvati odmah hitnu pomoć.

Kontakt sa očima: Odmah isprati kontaminirane oči mlazom mlake vode u trajanju od barem 20 minuta držeći raširene kapke. Pozvati odmah hitnu pomoć.

U slučaju gutanja: Nikada ne davati ništa putem usta osobi koja je u nesvjesti ili konfuzna. Ako je osoba svjesna isprati iz usta zaostalu hlorovodoničnu kiselinu vodom. Ako žrtva može da guta dati joj čašu vode ili mlijeka da bi razblaženi materijal dospio u stomak. Ne izazivati povraćanje. Ako spontano dođe do povraćanja ponovo isprati usta i dati žrtvi da pije vode. Pozvati odmah hitnu pomoć.

Udisanje: Ukloniti izvor kontaminacije ili žrtvu pomjeriti na svjež vazduh. Ako je žrtva u nesvjesti ne davati joj ništa putem usta. Provjeriti disanje i puls. Ako dođe do zaustavljanja disanja obučena osoba treba da da vještačko disanje. Ako dođe do zastoja rada srca odmah pristupiti masaži srca i vještačkom disanju. Ako disanje postane brzo osobu postaviti u sjedeći položaj i dati joj kiseonik ako je moguće. Pozvati odmah hitnu pomoć.