Uputa za siguran rad sa lužinom NaOH

  1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE

 

Ime hemikalije: Vedeni rastvor Natrijum hidroksida

Sinonimi: Rastvor kaustične sode; Rastvor Natrijum hidrat; Rastvor bijele kaustične sode; Lužina

Korozivnost: Spada u korozivne materije C     

  2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

Znaci i simptomi akutne izloženosti

Koža: Izaziva opekotine na koži. Može uzrokovati duboke, prodorne rane na koži. Može izazvati osip na koži (ublažim slučajevima), kao i hladnu i znojnu kožu modre ili blijede boje. Upalu kože karakteriše svrab, perutanje, crvenilo ili povremeno peckanje.

Udisanje: Iritacija može dovesti do hemijski izazvane upale pluća i edema.Izaziva jaku iritaciju gornjih disajnih puteva praćenu kašljem, opekotinama, poteškoćama u disanju i moguću komu. Izaziva hemijske opekotine disajnih puteva.

Oči: Izaziva opekotine očiju. Može izazvati konjuktivitis i hemijska oštećenja rožnjače.

Gutanje: Može izazvati ozbiljna i trajna oštećenja organa za varenje. Izaziva opekotine i perforacije tkiva sistema za varenje. Izaziva jake bolove, mučninu, povraćanje, dijareju i šok. Može izazvati trajno oštećenje tkiva jednjaka i organa za varenje.

Hronična izloženost: Pri višekratnoj ili hroničnoj izloženosti može doći do oštećenja ciljnih organa. Višekratna ili hronična izloženost raspršenom narijum hidroksidu može izazvati hroničnu iritaciju očiju i tešku iritaciju kože i pojavu dermatitisa, takođe može izazvati iritaciju disajnih organa što dovodi do česte pojave bronhijalnih infekcija.

Oštećenja izazvana izloženošću: Osobe sa već postojećim poremećajem kože ili očiju ili sa problemom umanjene funkcije disajnih organa mogu biti osjetljivije na dejstvo natrijum hidroksida

 

 

 

 3. MJERE PRVE POMOĆI

Opšte: Iznesite izloženu osobu na svjež vazduh ako se iritacija nastavi pozovite ljekara.

Kontakt sa kožom: Odmah uklonite svu kontaminiranu odjeću. Oprati izloženo područje kože sapunom i mlakom vodom. Pozvati ljekara.

Kontakt sa očima: Skinuti kontaktna sočiva. Držeći raširene kapke ispirati očo 10 do 15 minuta čistom, po mogućnosti mlakom, tekućom vodom i zatim pozvati ljekara.

Gutanje: Kada se sumnja da je osoba progutala natrijum hidroksid uzeti u obzir izvođenje endoskopije. U slučajevima teških oštećenja jednjaka treba uzeti u obzir korištenje terapijskih doza steroida. Praćenje kliničke slike izloženog treba da obuhvati neprekidno praćenje izmjene gasova, acidobazne ravnoteže, elektrolita. Preporučuje se unos što veće količine tečnosti.

Udisanje: Iznesite osobu na svjež vazduh. Ako se iritacija nastavi pozvati ljekara.

 4. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje: Treba obratiti posebnu pažnju kada se rukuje rastvorom natrijum hidroksida. Svi radnici bi trebali biti obučeni za sigurno rukovanje i postupke prve pomoći. Osobe koje rukuju rastvorom natrijum hidroksida uvijek moraju da nose zaštitnu odjeću, hemijski otporne zaštitne naočale ili štitnike za cijelo lice, gumene rukavice i šljem kako bi se izbjegao kontakt hemikalije sa rukama, kožom ili očima. Istuširati se nakon rukovanja. Ne dozvoliti da voda dospije u rezervoar zbog burne reakcije. Rukovati samo ako je ventilacija adekvatna. Prenositi natrijum hidroksid uz pomoć alata ili opreme koja je otporna na koroziju.

Skladištenje: Držati posude sa natrijum hidroksidom dobro zatvorene. Držati na hladnom sa dobrom ventilacijom. Držati dalje od metala. Držati dalje od kiselina. Skladištiti zaštićeno od vlage. Burad moraju biti čvrto zatvorena kako bi se spriječila konverzija natrijum hidroksida u natrijum karbonat reakcijom sa ugljendioksidom iz vazduha. Zaštiti posude od oštećenja. Ne skladištiti u posudama od aluminijuma, cinka, kalaja i olova. Ne skladištiti i mješati sa vovom, kiselinama, zapaljivim tečnostima, organskim halogenima, nitrometanom.