Uputstvo za rad, rukovanje i održavanje cikličnih bagera - rovokopača

U P U T S T V O

 

za rad, rukovanje i održavanje cikličnih bagera-rovokopača

 CAT 330 B.L.N, 325 L.N., 320 L.N, KOMATSU PC 290 NLC 8, LIEBHERR R944B

 

Na osnovu člana 134. Pravilnika o tehničkim normativima za površinsku eksploataciju ležišta mineralnih sirovina, donosi:

 

U P U T S T V O

za rad i održavanje cikličnih bagera-rovokopača

 

Član 1.

 Rovokaopač namijenjen je za sljedeće radove na površinskom kopu:

 Izradu svih vrsta prokopa i kanala, odstranjivanje jalovine, utovar prenos i dizanje određenih tereta.

Prema potrebi rovokopač može da vrši i druge radnje, a u granicama svojih tehničkih karakteristika.

 

Član 2.

Rukovati rovokopačem može samo ono lice koje ima položen ispit za rukovaoca i koji je za to ovlašten. Rad se može dozvoliti i licu koje se obučava ali uz prisustvo rukovaoca.

 

Član 3.

 TEHNIČKI PODACI ROVOKOPAČA

 

Opći opis:

Bager montiran na gusjenicama je potpuno hidrauličan spoj koji se sastoji od nosive šasije u koju je ugrađen sklop pogona gusjenica i nosi kupolu koja je montirana na okretnom zupčaniku.

Priključci su montirani na prednjoj strani kupole u koju je ugrađen motor, hidraulični pogonski sklopom i kabina vozača. Pumpa koju pokreće motor daje hidraulični pogon napajajući razvodnike sa hidrauličnim fluidom. Kad rukovaoc uključi komandne poluge razvodnici usmjeravaju fluid prema raznim cilindrima ili odgovarajućim motorima. Rashladni sistem koji sadrži nezavisni ventilarni hladnjak održava fluid na normalnoj radnoj temperaturi.

 

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE CIKLIČNIH BAGERA - ROVOKOPAČA

 

ŠASIJA              - potpuno zavareni sklop

 

 OKRETANJE     - hidraulični motor koji djeluje na vanjski prsten zupčanika

                        - brzina okretanja do 10,3 m/min

 

 KABINA            - demontaža, zvučno izolaciona montirana na elastičnim podlogama

 

RAD                 - hidraulične pogonske poluge

                        - priključak i okretanje....................................... 2 poluge

                        - vožnja............................................................. 2 pedala

                        - automatsko hidraulično kočenje

 

 MOTOR           - motor diesel

                        tip-dizel četvorotaktni snaga - 220, 6 kw

 

 SIGURNOSNI    - uređaj za blokiranje okretanja kupole za vožnju po cesti ili prilikom transporta

 

UREĐAJ           - sigurnosno staklo

                        - isključenje svih komandi

 

SIGNALNI         - uređaj za mjerenje temperature motora

UREĐAJI          - broj sati

                        - lampice upozorenja i pritisak ulja

                        - neispravnost remena, napunjenost akumulatora, indikator začepljenja filtera za ulje i snagu

 

 HIDRAULIČNI   - Promjenjljivi protok fluida daje nezavisnost i istovremenost radnje

SISTEM              svih funkcija

 

  1. CAT 330 B.L.N.

                         godina proizvodnje................. .... 2000

                        radna težina................................ 35.300 kg

                        max. snaga motora...................... 200 KW

                        max. brzina kretanja.................... 5 km/h

                        max. dohvat na tlu....................... 11,8 m

                        max. dubina kopanja................... 8,10 m

                        zapremina utovarne korpe od..... 2,1 - 2,4 m3

 

  1. CAT 325 L.N.

                         godina proizvodnje................. .... 1992

                        radna težina stroja....................... 25.800 kg

                        max. snaga motora...................... 125 KW

                        max. brzina kretanja.................... 6 km/h

                        max. dohvat na tlu....................... 10,30 m

                        max. dubina kopanja................... 6,90 m

                        zapremina utovarne korpe od..... 1,5 - 1,7 m3

  1. CAT 320 L.N.

                         godina proizvodnje................. .... 1994

                        radna težina stroja....................... 22.000 kg

                        max. snaga motora...................... 110 KW

                        max. brzina kretanja.................... 7 km/h

                        max. dohvat na tlu....................... 10,80 m

                        max. dubina kopanja................... 7,10 m

                        zapremina utovarne korpe od..... 1,0 - 1,2 m3

  1. KOMATSU PC 290 NLC 8

 

                        godina proizvodnje................. .... 1994

                        radna težina stroja....................... 29.610 kg

                        max. snaga motora...................... 149 KW

                        max. brzina kretanja.................... 5,5 km/h

                        max. dohvat na tlu....................... 10,355 m

                        max. dubina kopanja................... 7,22 m

                       zapremina utovarne korpe do max...... 2,02 m3

 

  1. LIBHERR R944 B

                         godina proizvodnje................. .... 2001

                        radna težina stroja....................... 36.240 kg

                        max. snaga motora...................... 182,7 KW

                        max. brzina kretanja.................... 5,0 km/h

                        max. dohvat na tlu....................... 9,9 m

                        max. dubina kopanja................... 6,25 m

                        zapremina utovarne korpe od 0,6 do 2,6 m3

 

DUŽNOSTI LICA ZAPOSLENIH PRI RADU SA ROVOKOPAČEM

 

Član 4.

Rukovaoc rovokopača je dužan svoj rad obavljati svjesno pridržavajući se propisanih mjera ZNR i ZOP-a , naređenja i upustava izdatih od strane rukovodioca radne jedinice

 

Član 5.

Na početku svake smjene rovokopač se mora pregledati i očistiti. U sklopu pregleda kontrolišu se motor, signalni uređaji i ostali sklopovi koji moraju normalno funkcionisati. Posebnu pažnju posvetiti pregledu svih kočnica, hidro razvoda kao i prisustvu alata na mašini.

 

Član 6.

 Svaki početak rada rukovaoc mora oglasiti sirenom, nakon čega mora sačekati da se svi uklone iz kruga rada mašine kako bi rad mašine počeo.

 

Član 7.

Rukovaoc je odgovoran za sve radove koji se izvode na i sa rovokopačem na lokaciji radova.

 

Član 8.

Prilikom rada rukovaoc je dužan starati se da se mašina uvijek oslanja cjelokupnom površinom gusjenica na stabilno tlo te da se pri radu ne ljulja. U slučaju da je ugrožena stabilnost mašine, rukovaoc je dužan istu povući na sigrno tlo i o prekidu obavijestiti odgovorno lice.

 

DUŽNOSTI LICA KOJI RUKOVODE RADOM ROVOKOPAČA

 

Član 9.

            Rukovodioc rada mašine je dužan da se postara za sprovođenje svih mjera ZNR i ZOP-a pri radu mašine.

            U toku rada rovokopača prati stanje sigurnosti i ispravnosti mašine, te njen rad ovjerava kroz dnevnik mašine, svakodnevno.

 

            MJERE SIGURNOSTI PRI RADU SA ROVOKOPAČEM

 

Član 10.

Prilikom rada rovokopača u njemu se smije nalaziti samo rukovaoc, te prilikom obuke novih radnika privremeno njegov učenik.

            Zabranjeno je silaženje sa mašine i penjanje na mašinu u toku kretanja iste.

 

Član 11.

Prilikom kretanja mašine etažama kopa ili nasipima, gusjenica rovokopača mora biti udaljena minimalno 0,75m' od ruba, odnosno 1,50m' ako je ivica ispucala ili na neki drugi način oštećena.

 

Član 12.

Drugi radovi u zoni rada rovokopača mogu se vršiti samo ako rovokopač miruje, te kada je ruukovaoc upoznat o drugim radovima i prisustvu drugih mašina i ljudi.

 

Član 13.

 Prilikom izrade novih rampi, prelaza i nasipa naguravanje materijala na rub jame pored rovokopača mora stojati lice, koje je u vidokrugu rukovaoca i koje će istom signalizirati udaljenost ruba, te eventulano durge opasnosti i informacije.

 

Član 14.

Zabranjeno je bilo kakvo servisiranje, podmazivanje i održavanje mašine dok je ista u radu.

 

Član 15.

            Prilikom dolaska u zonu izvođenja radova mašina se smije kretati samo putem kojim se u toku transporta neće kretati ljudi i koji širinom zadovoljava tehničke kerakteristike mašine.    

            Zabranjen je rad i transport mašine noću bez funkcionalnog vlastitog osvjetljenja mašine.

 

Član 16.

            Zabranjen je bilo kakav rad na elektroinstalacijama rovokopača, osim stručnom licu  obučenom za navedene radove.

            Zabranjen je prelazak rovokopačem preko bilo kakvih vrsta kablova, a ako se kablovi prebacuju preko mašine u prolaz, isto moraju izvršiti lica upoznata sa opasnostima i opremljena zaštitnom opremom za rad sa visokim naponom.

 

Član 17.

             Zabranjeno je ostavljanje rovokopača u radu bez nadzora.

Po završetku rada sa rovokopačem, isti se mora parkirati na za to predviđeno mjesto, sa spuštenom kašikom i ključem odloženim na lokaciju poznatu dežurnom licu.

 

Član 18.

            Točenje goriva u rovokopač se smije vršiti na za to predviđenoj lokaciji. Prilikom točenja zabranjeno je pušenje i upotreba alata i oruđa koje može proizvešti iskru. U svrhu zaštite mašine u istoj se uvijek mora nalaziti aparat za početno gašenje požara punjen prahom ili pjenom sa uredno obavljenim pregledima.

 

SERVISIRANJE

 

Član 19.

U svrhu rada rovokopača potrebno je vršiti redovno održavanje mašine. Održavanje mašine se sastoji od:

 

SMJENSKI PREGLED

Ovaj pregled mašine obavlja rukovac mašine , na početku i kraju smjene. U sklopu njega se vrši čišćenje mašine i provjeravanje stanja svjetala, stanja kočnica i slično.

 

SEDMIČNI PREGLED

 Sedmični pregled se obavlja u prvoj smjeni jednom sedmično. Ovaj pregled vrši odgovorni mehaničar uz prisustvo rukovodioca. U sklopu ovog pregleda vrši se podmazivanje mašine, izmjena ulja ako je potrebna te pregled općeg stanja svih spojeva i klipova.

 

MJESEČNI PREGLED

 Mjesečni pregled se vrši u prvoj smjeni jednom mjesečno, po mogućnosti na početku mjeseca. U sklopu njega se vrši izmjena svih oštećenih vijaka i spojeva, promjena ulja po stanju radnih sati te opći pregled motora, hidrauličnog sistema,gusjenica mašine, reduktora i centralne osovine.

 

GODIŠNJI PREGLED

 Godišnji pregled mašine vrši se u određenom periodu prethodno utvrđenom. Pregled mora vršiti glavni mehaničar. U sklopu ovog pregleda se vrši zamjena svih dotrajalih dijelova mašine, ležaja, crijeva i dr. Prilikom rada na servisiranju svi radnici su dužni pridržavati se uputstava i specifikacija proizvođača

Član 20.

            Sva lica zadužena za sprovođenje ovog uputstva dužna su se pridržavati i sprovoditi a  nepridržavanje povlači za sobom disciplinsku i materijalnu odgovornost.