Uputa za siguran rad molera / farbara

Opće upute za siguran rad pri izvođenju radova molerisanja i farbanja

RIZICI ZA RADNIKA MOLERA/FARBARA:

Iritacije i oticanje kože pri kratkotrajnoj izloženosti sa farbama.

Iritacije očiju, iritacije grla, umor, mučnina i vrtoglavica pri kratkotrajnom izlaganju isparenjima farbi.

Oštećenja jetre, bubrega, pluća, digestivnog trakta i centralnog nervnog sistema pri dugotrajnom hroničnom izlaganju isparenjima farbi ili pri kratkotrajnom izlaganju istim  ako je njihova koncentracija ekstremno velika.

RIZIK OD POŽARA PRILIKOM FARBANJA:

Rizik od eksplozije (posebno u zatvorenim posudama i prostorijama u kojima se drže farbe ili ako su izložene visokim temperaturama.

Reaktivnost usljed pravljena određenih nekompaktibilnih smješa.

Rizik od pada sa visine (sa ljestava ili skele ako se radovi izvode na nedozvoljen način).

ODABIR FARBI

U zavisnosti od toga hoće li se radovi izvoditi u unutrašnjim ili vanjskim prostorijama odabiru se odgobarajuće farbe. Kao unutrašnje boje koriste se dvije vrste i to vodene i uljane farbe. Obično vodene boje emituju manje isparenja hemikalija. Pročitati sigurnosno tehničko uputstvo za farbe.

ČUVANJE FARBI

Obezbjediti mjesto za čuvanje farbi koje nije požarno ugroženo. Mjesto treba da je suho, hladno i sa dobrom ventilacijom. Pored mjesta za čuvanje farbi obezbjediti vatrogasni aparat sa suhim prahom koji gasi ovu klasu požaru. Dakle radi se o klasi B požara. Ograničiti pristup ovom mjestu kako bi pristup imale samo odgovorne i obučene osobe. Na ovaj način osigurava se veći stepen bezbjednosti na radu i zaštite od požara. Postaviti sigurnosne znakove.

FARBANJE SPREJOM

Ono zahtijeva posebne mjere opreza. Ako su u pitanju stalna mjesta na kojima se farba na ovakav način onda se prije svega mora obezbjediti kvalitetna ventilacija prostora. Radnicima obezbjediti zaštitnu opremu posebno za zaštitu disajnih organa. Kada se radi sa farbama nastaju štetna isparenja uglavnom organskih materija, tako treba obezbjediti zaštitni filter koji na sebi ima smeđu trakicu. Na ovakvim mjestima ne koristiti alat koji iskri niti otvoren plamen. Zabraniti pušenje u opasnoj zoni. Grijalice, sijalice koje nisu u ex izvedbi držati van ovog prostora. Čizme ili cipele odmah nakon rada očistiti.

PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA NA FARBANJU, KREČENJU / MOLERISANJU

Prije početka rada pročititi oznake na ambalaži i upute proizvođača. Ako su upute nejasne, tražiti dodatna uputstva od proizvođača ili snabdijevača. Dalje slijediti upute proizvođača.

Ako radiš krečenje, molerisanje, farbanje  u zatvorenoj prostoriji otvori što je moguće više vrata ili prozora kako bi stvorio bolji protok svježeg zraka i smanjio koncentraciju štetnih isparenja farbi.

Kod radova na visini, koristi adekvatna pomoćna sredstva poput ljestava (ako je rad sa jednom rukom) koristi skele, penjanje na palete, bačve, stolice, stolove i slično je strogo zabranjeno.

Nikada ne koristiti benzin za čišćenje četki za farbanje i krečenje.

Ako nakon rada molerisanja ostane farbe, kantu sa ostatkom farbe dobro zatvori.

Nemoj miješati farbe sa drugim supstancama ako ne znaš što činiš.

Nikada ne pušiti blizu zone rada sa farbama. Izvore paljenja držati dalje od farbi.

Koristi zaštitnu opremu, naočare, polumasku sa filterima za organska isparenja, jednokratno odijelo za cijelo tijelo, cipele ili čizme, gumene rukavice nitrilne.