Uputa za rad u skučenom prostoru u poljoprivredi i stočarstvu

 • Uvijek budite svjesni da je moguć deficit kiseonika ili prisustvo drugih gasova u skučenom prostoru te da ste obučeni za korištenje opreme koja ih može zaštiti.
 • Nikada ne ulazite u skučen prostor bez:
  • Potvrde da u prostoru ima dovoljno kiseonika,
  • Potvrde da je prostor ventilisan zbog drugih gasova,
  • Postavljanja druhe osobe na ulaz u prostor sa kojom možete komunicirati vizuelno, zvučno ili signalnom linijom,
  • Upotrebe sigurnosnog pojasa i užeta.
 • Uvijek pripremite opremu za spasavanje ( ljestve, užad, aparaturu za dovod kiseonika). Prije upotrebe prođite adekvatnu obuku.
 • U prostorima koji se nemogu ventilisati uvijek koristite aparat sa dodatnim kiseonikom za disanje.
 • Nikada ne pokušavajte spasiti nekoga koga su zahvatili gasovi i pare ako niste obučeni za spasavanje pod aparatima za pomoć disanju.

Silosi žitarica

 • Nikada ne ulazite u silose u toku istovara,
 • Ako morate ući u silos pobrinite se da:
  • Istovar je isključen.
  • Oprema za istovar je zaključana kako bi se spriječilo slučajno aktiviranje.
  • Uvijek koristite sigurnosni pojas i uže spremno za podizanje u slučaju opasnosti.
 • Uvijek koristite adekvatan respirator pri radu u silosu jer prašina žitarica može izazavati otežano disanje,
 • Uvijek se držite blizu vanjskog ppašta i ne prestajte hodati ako zrna počnu da teku.
 • Uvijek osigurajte da je na ulazu u silos minimalno jedna osoba, a preporučljivo dije koje mogu pomoći u slučaju da se zaglavite u silosu.

Silos stočne hrane

 • Ne ulazie u silos četiri do šest sedmica nakon punjenja, jer se stvara nekoliko opasnih gasova prilikom fermentacije hrane. U slučaju ulaska odmah nakon šeste sedmice, uvijek koristite vanjski izvor zraka.
 • Uvijek pratite prisustvo na jake mirise ili žuto-braon ili crvenkaste pare oko silosa. Ova pare sadrže azotne okside koji ako se udahnu mogu izazvati teška oštećenja pluća kasnije.
 • U slučaju ulaska u toku prve četiri sedmice uvijek obavezno koristite vanjsku dopremu zraka za disanje odnosno odgovarajuću aparaturu. Obične respiratorne maske neće biti od pomoći.
 • Nikada ne ulazite u silos sami
 • Ako počnete kašljati ili osjetite iritaciju grla, odmah napustite prostor, obavijestite nadređenog i potražite medicinsku pomoć.

Stajnjak – septička jama životinjskog otpada

 • Uvijek budite svjesni da postoji mogućnost prisustva štetnih gasova u stajnjacima i nakon što su ispražnjeni.
 • Ne ulazite u stajnjak bez upotrebe vanjskog dovoda zraka i opasača sa užetom koji je pričvršćen na mehanizam za brzo podizanje. Uže na ulazu mora nadgledati osoba koja je obučena za spašavanje na navedeni način.
 • Mehanizam za brzo podizanje treba da ima neki oblik kvačila kako bi se spriječilo upotreba prekomjeren sile pri povlačenju na osobu.
 • Upotreba mehanizma je jedini siguran način za spašavanje osobe u opasnosti iz stajnjaka.
 • Ne pokušavajte spasiti nekog iz stajnjaka ako niste obučeni za spašavanje u takvim uslovima.