Uputa za siguran rad sa hidrauličkim makazama za sječenje lima

 1. Namjena alata

 

Makaze za sječenje lima su jedna od vitalnih mašina svake radionice metalnih komponenti. Osnovna namjena makaza je ravno sječenje lima upotrebom hidrauličnog pogona. Makaze su stacionarna mašina koja mora biti zaštićena od elementarnih uslova, fiksirana za podlogu te spojena na elektro mrežu preko stručno i adekvatno izvedene mreže.

 1. Osnovni izvori opasnosti pri radu
 1. Dodir tijela sa pokretnim dijelovima mašine
 2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
 3. Dodir tijela sa prenosnicima snage.
 4. Dodir tijela sa radnim alatom.
 5. Povrede zbog nepostojanja zaštite alata.
 6. Nekontrolisano puštanje stroja u rad.
 7. Električni udar.

 

 1. Prevencija
 1. Prije početka rada provjeri da li je radni alat ispravno postavljen i stegnut.
 2. Provjeriti da li su oko stroja postavljeni svi zaštitni poklopci.
 3. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne sklopke na položaj "0".
 4. Nakon isključenja dovoda električne energije pričekati da se svi pogoni potpuno zaustave.
 5. U slučaju postojanja zaštitnih naprava, iste moraju uvijek biti postavljene u pravilan i siguran položaja prije početka rada.

 

 1. Opće mjere zaštite
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa makazama za sječenje lima je da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoči  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca I nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoči neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
 2. Na stroju moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to: elektromotora, reduktora, zaštitnik radnog alata te ukoliko je bilo  koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje stroja sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste. U zonu gdje se vrši kontakt alata sa radnim materijalom niti pod kojim uslovima radnici na makazama ne smiju pružati ruke ispod pokretnog dijela, niti bili koji dio tijela ne smije biti izložen dodiru sa alatom niti materijalom.
 3. Rukovalac stroja je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoči neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno liceNa stroju je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 4. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu.

 

 1. Mjere lične zaštite na radu
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa makazama za sječenje lima je da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoči  neispravnost dužan je o tome obavjestiti odgovornog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoči neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
  • Na mašini moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi, te ukoliko je bilo koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje mašine sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 2. Prilikom rada sa mašinom, rukovoc ni u kakvim uslovima ne smije postavljati dijelove tijela ispod pokretnog dijela mašina.
 3. Samostalno popravljanje mašine bez stručnog lica je izričito zabranjeno.
 4. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu
 5. Rukovaoc mašine je dužan poznavati tehničku specifikaciju i ograničenje mašine, te je nesmije koristiti za poslove koji prevazilaze dozvoljena naprezanja.
 6. Izričito je zabranjeno vršiti popravke na mašini, kao i čišćenje i podmazivanje dok stroj radi.

 

 1. Zaštitna oprema

 

Zaštitna oprema koja se mora koristiti prilikom rada sa stubnom bušilicom je sljedeća:

 1. Radno odijelo koje nesmije imati dijelova koji slobodno više,
 2. Radne rukavice,
 3. Radne cipele,
 4. Zaštitne naočare ili vizir.