Uputa za siguran rad sa mašinom za savijanje cijevi

 1. Namjena alata

         Mašina za savijanje cijevi se sastoji od 3 valjka postavljeni na vertikalnom plohi, dva valjka u jednoj horizontali I jedan iznad. Mašina za pogon valjaka koristi 2 elektro motora i 1 elektromotor za hidrauliku.

Upravljanje mašinom se vrši preko komandne table postavljene pored mašine.  

 

 1. Osnovni izvori opasnosti pri radu
 1. Dodir tijela sa obrtnim dijelovima stroja
 2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
 3. Dodir tijela sa cijevi.
 4. Spadanje cijevi sa mašine.
 5. Nekontrolisano puštanje stroja u rad.
 6. Električni udar.

 

 1. Prevencija
 1. Prije početka rada provjeri da li su valjci ispravno postavljeni i stegnuti.
 2. Provjeriti da li su oko stroja postavljeni svi zaštitni poklopci.
 3. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne sklopke na položaj "0".
 4. Nakon isključenja dovoda električne energije pričekati da se svi pogoni potpuno zaustave.
 5. U slučaju postojanja zaštitnih naprava, iste moraju uvijek biti postavljene u pravilan i siguran položaja prije početka rada.
 6. Radnu površinu uvijek držati čistu, materijal koji se ne koristi složiti na previđeno mjesto.

 

 1. Opće mjere zaštite
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa mašinom za savijanje cijevi je da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoči  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost   Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu stroja ne uoći neispravnosti  dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
  • Na mašini moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to: elektromotora, reduktora, prenosnika snage, te ukoliko je bilo  koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje mašine sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 2. Rukovalac mašine je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoći neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno lice, te pristupiti popravci i po otklanjanju nedostataka pristupiti radu.
 3. Mašina se mora puštati u rad preko automatske sklopke koja onemogućava nekontrolisano ukljućivanje istog i nožne komandne pedale.
 4. Na mašini je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 5. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu

 

 

 1. Mjere lične zaštite na radu
 1. Mašinu smiju koristiti samo obučeni radnici.
 2. Zabranjeno je naginjati se preko mašine dok je ista u pogonu,
 3. Radna odjeća rukovaoca mašinom mora biti zakopčana i zategnuta,
 4. Dok mašina radi nikada ne vršiti mjerenja na cijevi koju savijate,
 5. U toku rada na savijanju cijevi u područiju dužine cijevi ne smije biti radnika
 6. Rukovaoc mašine je dužan poznavati tehničku specifikaciju i ograničenje mašine, te je nesmije koristiti za poslove koji prevazilaze dozvoljena naprezanja.
 7. Izričito je zabranjeno vršiti popravke na mašini, kao i čišćenje i podmazivanje dok stroj radi.

 

 1. Zaštitna oprema

Zaštitna oprema koja se mora koristiti prilikom rada sa stubnom bušilicom je sljedeća:

 

 1. Radno odijelo koje nesmije imati dijelova koji slobodno više,
 2. Radne rukavice,
 3. Radne cipele,
 4. Zaštitne naočare.