Uputa za siguran rad sa plazma aparatom

 1. Namjena alata

 

         Plazma aparat se koristi za postupak plazma sječenja metala ili drugih metrijala različite debljine upotrebom plazma baklje. U procesu sječenja plazmom, gas (kisik, zrak, inertni gas ili drugi zavisno od materijala) puše velikom brzinom kroz mlaznicu, dok je u isto vrijeme formiran električni luk kroz gas što pretvara dio gasa u plazmu koja topi metal koji sječemo I kreće se dovoljno brzo da otpuše istopljeni metal od reza. Na slici ispod je prikaza izgled ručnog pištolja za plazma sječenje.

 

 1. Osnovni izvori opasnosti pri radu
 1. Oštećenje vida.
 2. Opekotine od toplotnog zračenja i komada metala.
 3. Zagušenje od sagorijelih plinova.
 4. Električni udar.

 

 1. Prevencija
 1. Prije početka rada provjeri da li je aparat ispravan.
 2. Provjeriti da li su na aparatu svi spojevi kablova i crijeva za dovod gasa pravilni.
 3. Ukoliko za vrijeme rada dođe do nestanka električne energije obavezno prebaciti prekidač glavne sklopke na položaj "0", te zavrnuti dovod gasa.
 4. Oko aparat obezbjediti dovoljan prostor u kojem se ne smije niko kretati za vrijeme rada,osim lica koje rukuje istim.
 5. Aparatom može rukovati samo lice koje je obučeno-kvalifikovano za rad na istom.
 6. Aparatom ne smije rukovati lice koje je pod uticajem alkohola.
 7. Pod oko aparata mora biti čist, bez izbočina i ne smije biti klizav.
 8. Svi električni kablovi moraju biti mehanički zaštićeni od oštećenja.
 9. Kod svih komandi (tasteri za uključenje-isključenje) postaviti natpise namjene istih.
 10. Radni prostor oko stroja mora imati potrebnu osvjetljenost.

 

 1. Opšte mjere zaštite
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa aparatom plazma sječenje da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoći  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost  
 2. Na plazma aparatu moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to kompletna konstrukcija aprata mora biti zatvorena a ako je bilo koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se korištenje aparata sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 3. Rukovalac aparatom za plazma sječenje je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije I svih konektora za struju I gas.
 4. Na aparatu je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 5. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu i koja moraju biti ispravna, I to:

             Zaštitne naočare (sa UV zaštitom),

             Kožne rukavice,

             Kožna pregača,

 1. Mora biti obezbjeđena ventilacija radi zaštite od plinova koji se stvaraju pri sječenju,
 2. Ne smije se raditi na vlažnoj podlozi.
 3. Nikada nemojte raditi sa alatkom u eksplozivnoj atmosferi (Ex oznaka), kao što je prisustvo zapaljive tečnosti, gasova ili prašine. Električni alat stvara varnice koje mogu da zapale prašinu ili isparenja u vazduhu.
 4. Držati djecu i prolaznike dalje od radnog mesta pri radu sa aparatom za zavarivanje.
 5. Utikač mora da odgovara utičnici (za dovod mrežnog napona). Nikada nesmijete vršiti bilo kakve izmjene na utikaču osim ako ste za to ovlašteni.
 6. Uvijek prije početka rada pregledati instalacije za dovod zraka na aparat, spojeve i samo crijevo.
 7. Kompresor koji obezbijeđuje zrak aparatu mora biti takođe u ispravnom stanju, sa adekvatnom upotrebnom dozvolom.

 

 1. Mjere lične zaštite ne radu
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa aparatom za zavarivanje da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoči  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost otkloni. Ukoliko rukovalac po izvršenom pregledu alata ne uoči neispravnosti dužan je pristupiti radu sa istim sa maksimalnom pažnjom i brigom.
 2. Radnici koji ne nose adekvatnu zaštitu nikada nesmiju diretno biti izloženi zračenju.
 3. Na aparatu moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to kompletna konstrukcija aparata mora biti zatvorena, a ako je bilo koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se korištenje aparata sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 4. Na aparat je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 5. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu koja moraju biti ispravna.
 6. Pri radu mora biti obezbjeđena ventilacija radi zaštite od plinova koji se stvaraju pri zavarivanju.
 7. Prilikom rada radnik je dužan učestalo vršiti provjeru zagrijanosti aparata i spojeva. Ukoliko primjeti da dolazi do prevelikog zagrijavanja navedenih dijelova, radnik je dužan odmah prekinuti rad te aparat predate na pregled i servisiranje.

 

 1. Zaštitna oprema

          Zaštitna oprema koja se mora koristiti prilikom rada sa aparatom za elektro zavarivanje je sljedeća:

 1. Radno odijelo,
 2. Kožna kecelja za zavarivače,
 3. Kožni rukavi za zavarivače,
 4. Radne rukavice za zavarivače,
 5. Radne cipele za zavarivače,
 6. Zaštitna maska sa zatamnjenim staklom.