Uputa za siguran rad sa stubnom radijalnom bušilicom

 1. Namjena alata

 

          Radijalna bušilica je oruđe za rad na elektro-mehanički pogon namenjena IZRADU OTVORA I NAREZIVANJE NAVOJA u/na radnim predmetima. Osnovne karakteristike su prečnik bušenja, vertikalni radni hod alata, burgije, te hod rotacije oko vertikalne ose. Opseg prečnika bušenja određen je prečnikom alata – burgije. Vertikalni i horizontalni hod  se ostvaruje ručno preko poluga a određen je graničnicima.

Predmet obrade je nepokretan i stegnut na radnom stolu bušilice, alat – zavojna burgija je pričvršćena u stezaču alata na kraju glavnog vretena bušilice. Osnovno pravilo je da se ne smije dozvoliti okretanje predmeta obrade pri dejstvu sila koje nastaju u toku bušenja. Bušilice koje se koriste u toku rada su sa vertikalnom osom radnog vretena i koriste se za opšte poslove bušenja.

 

 1. Osnovni izvori opasnosti pri radu
 1. Dodir tijela sa obrtnim dijelovima stroja.
 2. Pucanje noseće i oslonačke konstrukcije.
 3. Dodir tijela sa prenosnicima snage.
 4. Dodir tijela sa radnim alatom.
 5. Povrede zbog nepostojanja zaštite alata.
 6. Nekontrolisano puštanje stroja u rad.
 7. Električni udar.

 

 1. Prevencija
 1. Rukovanje sa stubnom radijalnom bušilicom dozvoljeno je samo zaposlenim koji ispunjava posebne uslove za rad na tim poslovima:
  1. Da je zaposleni obučen za siguran i zdrav rad;
  2. Da su na stubnoj bušilici primenjene mjere za siguran i zdrav rad;
  3. Da zaposleni primenjuje propisana sredstva lične zaštite.
 2. Prije uključenja uređaja dobro i sigurno učvrstiti predmet obrade na radni sto bušilice ili u mehanizam za držanje predmeta obrade i čvrsto stegnuti svrdlo.
 3. Prije aktiviranja rada ne zaboraviti izvaditi ključ iz stezne glave.
 4. Prije početka rada provjeriti da li su na bušilici postavljene sve potrebne zaštitne naprave, a naročito ona na remenskom prenosu.
 5. Prilikom postavljanja i razmeštaja mašine voditi računa o prilazima, prolazima i slobodnim površinama oko alata, a sve u cilju lakog i sigurnog rukovanja, posluživanja i održavanja oruđa, nadgledanja procesa rada.

 

 1. Opće mjere zaštite
 1. Za vreme obavljanja poslova sa stubnom radijalnom bušilicom koncentrisati se na rad i ne razgovarati s drugim radnicima. Posebno su opasne različite šale i igre, jer mogu biti uzrok nastanka povrede ili štete.
 2. Rukovaoc mašine je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoči neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno lice i po otklanjanju nedodstataka pristupiti radu.
 3. Mašina se mora puštati u rad preko automatske sklopke koja onemogućava nekontrolisano uključivanje istog.
 4. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu.

 

 1. Mjere lične zaštite na radu
 1. Osnovna zaštitna mjera pri radu sa stubnom radijalnom bušilicom da se ista ne smije pustiti u pogon prije nego se izvrši pregled ispravnosti i funkcionalnosti. Ukoliko rukovalac uoči  neispravnost dužan je o tome obavjestiti direktnog rukovodioca i nastaviti sa radom tek kada se neispravnost otkloni sa maksimalnom pažnjom i brigom.
  • Na stroju moraju biti postavljeni svi zaštitni oklopi i to: elektromotora, reduktora, zaštitnik radnog alata te ukoliko je bilo  koja od zaštitnih naprava skinuta zabranjuje se pokretanje stroja sve dok se iste ne postave i ispravno pričvrste.
 2. Rukovalac stroja je dužan svakodnevno izvršiti vizuelni pregled ispravnosti cjelokupne noseće konstrukcije, te ako uoći neke deformacije ili oštećanja na istoj dužan je obavjestiti odgovorno lice, te po popravci i otklanjanju nedodstataka pristupiti radu.
 3. Na stroju je primjenjen sistem zaštite od električnog udara automatskim isključenjenjem napajanja pomoću instalacionih osigurača (nulovanje).
 4. Zabranjeno je vršiti mjerenja na komadu koji se obrađuje dok mašina radi.
 5. Stroj se mora puštati u rad preko automatske sklopke koja onemogućava nekontrolisano uključivanje istog.
 6. Obavezno upotrebljavati lična zaštitna sredstva propisana Pravilnikom o zaštiti na radu.
 7. Radno odijelo koje koristi rukovalac alatom nesmije imati dijelove koje su slobodni. Rotacioni dijelovi mašine mogu zahvatiti rukav ili drugi dio radnog odijela što može dovesti do ozbiljnih povreda.
 8. Rukovaoc mašine je dužan poznavati tehničku specifikaciju i ograničenje mašine, te je nesmije koristiti za poslove koji prevazilaze dozvoljena naprezanja.
 9. Izričito je zabranjeno vršiti popravke na mašini, kao i čišćenje i podmazivanje dok stroj radi

 

 1. Zaštitna oprema

          Zaštitna oprema koja se mora koristiti prilikom rada sa stubnom bušilicom je sljedeća:

 1. Radno odijelo koje nesmije imati dijelova koji slobodno više,
 2. Radne rukavice,
 3. Radne cipele,
 4. Zaštitne naočare ili vizir,