Uputa za siguran rad sa stolarskom debljačom

 

OPŠTI DIO:Rukovanje ovom mašinom dozvoljeno je samo radnicima koji su ovlašteni za rad sa istom. Prije upotrebe mašine pročitaj ovo uputstvo.

Prije upotrebe mašine provjeri i utvrdi sljedeće: Da li je prostor za rad oko mašine slobodan i prohodan, da li primjećuješ oštećenja na mašini, ako da, prijavi ista poslovođi.  Prije upotrebe mašine provjeri koja su lična zaštitna sredstva potrebna za rad sa istom te ista upotrebljavaj tokom rada. Nedolično ponašanje i igre  u blizini mašine nisu dozvoljene. Provjeravaj ispravnost mašine prije svake upotrebe. Tokom ove provjere obrati pažnju na sljedeće: Da li su zaštitne naprave na predviđenom mjestu,  da li su kablovi, priključna mjesta, utikač u ispravnom stanju bez vidnih oštećenja, druga oštećenja na mašini. Ako primjetiš neki od navedenih nedostataka ne započinji s radom nego ista prijavi poslovođi. Tek nakon otklanjanja nedostataka pristupi radu. Radna odjeća ne traba da visi jer u suprotnom obrtni mehanizmi mašine mogu povući dio odjeće koji visi. Tokom rada na mašini zabranjeno je nositi nakit koji visi (lančići, narukvnice i slično). Radnici sa dugom kosom trebaju povezati kosu i staviti je pod šljem. Ako tokom rada primjetiš nepravilan rad mašine ili druge čudne pojave, odmah prestani sa radom dok se ne utvrdi razlog nepravilnog rada ili čudne pojave. Ne koristi nikakav pomoćni alat koji nije predviđen za rad sa ovom mašinom.  Napomena  ova mašina predviđena je samo za obradu drveta. Obrada bilo kakvog drugog materijala je strogo zabranjeno. Takođe korištenje mašine u bilo koje druge svrhe je zabranjeno.

 

 

 

POTENCIJALNE OPASNOSTI: Tokom rada sa ovom mašinom izložen si opasnostima od: kontakt sa nožem za sječenje, povlačenje odjeće, nakita, kose unutar mehanizma za sječenje, rasprskavanje komadića drveta u oči, strujni udar, opasnost od prašine, rizik od udarca usljed vraćanja daske nazad.


MJERE ZAŠTITE: Radi smanjenja rizika od nastanka povreda na radu potrebno je provoditi sljedeće mjere: Mašinu koristi samo ako si za to ovlašten, prije upotrebe provjeri ispravnost mašine a svaki nedostatak prijavi poslovođi, koristi zaštitnu opremu, tokom rada budi maksimalno oprezan i skoncentrisan na zadatak, noževi mašine moraju biti oštri a mašina pričvršćena za pod kako bi se spriječilo njeno pomjeranje u radu.

TOKOM RADA: Provjeri da su sve zaštite na mjestu. Ne guraj prste u glavu za sječenje. Noževi i valjci za uvlačenje moraju biti podešeni prema uputama proizvođača. Izbjegavaj promjenu brzine u toku rada.Tokom obrade drveta nemoj stajati u liniji iza drveta. Kontakt drveta sa noževima dozvoljen je tek nakon što mašine dostigne punu brzinu dakle nemoj gurati dasku do noževa pa tek onda startovati mašinu već prvo sačekaj da broj obrtaja dosegne svoj maksimum. Kako bi izbjegao iskakanje drveta nazad, obrati pažnju na kvalitet drveta odnosno nemoj koristiti drvo lošeg kvaliteta zatim drvo koje je rascijepljeno. Provjeri da u drveti nema vijaka ili eksera. Izbjegavaj duboka skidanja površine drveta odjednom. Mašinu treba redovno podmazivati i servisirati.

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA: S obzirom na rizike po zdravlje prilikom rada sa ovom mašinom obavezno je korištenje zaštitne opreme i to sljedeće: zaštitni šljem, zaštitne naočare, radno odijelo ili pregača, zaštitne cipele. Tokom rada sa ovom mašinom preporučuje se upotreba antifona i respiratora za prašinu.